Disbon 760 Baudispersion

Kunststofdispersie als toevoeging aan cementhoudende producten.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90310/035488_Disbon_760_10_Liter.png

Toepassing

Toevoeging ter verbetering van cementhoudende mortels, pleisters en dekvloeren. Voorstrijkmiddel voor zuigende, minerale oppervlakken.

Eigenschappen

De eigenschappen van natte en droge cementgebonden mortels, pleisters en dekvloeren worden met de onderstaande eigenschappen verbeterd:
  • waterwerend vermogen
  • beter te verwerken
  • verlaagt de water/cementfactor
  • verbetert de hechting
  • voorkomt krimp
  • elastische vervorming

Materiaalbasis

Polymerisaatharsdispersie.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.
In goed gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 35 gew.-%

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, droog, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorstrijkmiddel op alle zuigende soorten minerale oppervlakken, zoals beton, dekvloeren, pleisters en mortels.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandeling”.

Mengverhouding

Mengtabel in gew.%:

ToepassingCement : zandDisbon 760 : water
Voorstrijken1 : 5 gewichtsdelen
Hechtbrug1 : 11 : 1 gewichtsdelen
CementpleisterDIN 18 5501 : 4-5 gewichtsdelen
CementestrichDIN 18 5601 : 4-5 gewichtsdelen
Egalisatiemortel1 : 3 gew. delen1 : 5 gewichtsdelen
Voorstrijklaag mag niet glanzend blijven staan.
Samenstelling, verwerking en nabehandeling van mortel of pleister moet volgens gangbare normen plaatsvinden.

Verbruik

Het verbruik kan worden berekend aan de hand van de mengtabel en is afhankelijk van de gewenste consistentie.
Voorstrijklaagca. 70–100 ml/m2
Mortelca. 35–250 ml/mm/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l.

Productcode

M-GF01

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in...