Dupa-grund

Voorstrijkmiddel met verstevigende werking voor buiten.
Oplosmiddelhoudend.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151174/049108_Dupa-grund_10L.png

Toepassing

Hoogwaardig, transparant voorstrijkmiddel voor gevels. Dupa-grund is bijzonder geschikt als voorbehandeling op kritische minerale ondergronden, als versteviging van zanderig en poreus pleisterwerk en beton, als voorstrijkmiddel op Disbocret-mortels en andere minerale reparaties en mechanisch verwijderde verflagen.

Goed hechtende, poederende verflagen worden aan de oppervlakte verstevigd. Oude, niet goed hechtende verflagen worden met Dupa-grund week gemaakt, opdat ze kunnen worden afgestoken.
Dupa-grund dient verder als verdunner voor alle Duparol-producten.
Niet geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en op polystyreenhoudende pleisters.

Eigenschappen

  • dringt diep in de ondergrond
  • hecht zeer goed aan de ondergrond
  • oplosmiddelhoudend
  • waterdampdoorlatend
  • verstevigt oude verflagen
  • droogt kleurloos op
  • alkalivast, verzeept niet

Materiaalbasis

Kunsthars, opgelost in organische oplosmiddelen.

Verpakking

5 en 10 liter

Opslag

Koel, vorstvrij en goed geventileerd bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Op een normaal en zwak zuigende ondergrond verdunnen met maximaal 20% brandspiritus of nitroverdunner.
Sterk zuigende oppervlakken twee maal nat-in-nat behandelen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen.

Verbruik

Afhankelijk van zuigkracht en aard van de ondergrond ca. 3 - 7 m2/L
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-grund is ook bij vorst te verwerken, mits de ondergrond vrij is van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Dupa-grund na minimaal 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Dupa-grund, tot verzadiging is bereikt, aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of borstel of spuiten met airless spuitapparatuur.


Airless:
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50–60 bar

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met nitroverdunner of kwastenreiniger.

Attentie

Oppervlakken die zijn voorgestreken met Dupa-grund goed laten drogen (bij 20 °C minimaal 24 uur; bij lagere temperaturen beduidend langer tot meerdere dagen), omdat opgesloten oplosmiddel naar binnen kan trekken met stankoverlast tot gevolg. Dupa-grund bevat oplosmiddel en mag binnen niet worden toegepast.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
 
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. 
 Niet roken.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed geslotenverpakking bewaren.
 
Bevat: Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische 2-methylpropaan-1-ol.
Kan een allergische reactie veroorzaken. Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 750 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be