caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216872/061860_DisboXID_422_6_67_3_33.png

DisboXID 422 2K-EP-Versiegelung, glänzend

Transparante epoxycoating als afwerking van met chips ingestrooide vloercoatsystemen, binnen. Als toplaag in het Disboxid ArteFloor- en Disboxid MultiColorsysteem.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Door de minimale emissie uitermate geschikt voor toepassing in wachtruimten, ziekenhuizen, kinderopvangcentra, scholen etc.
Hoogglanzende topafwerking op harde epoxyharscoatings die in kleur of met ingestrooide chips zijn afgewerkt.
Afwerklaag is het Disbon MultiColor-Systeem voor representative ruimten.
Afwerklaag is het Disbon ArteFloor-Systeem.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (A usschuß zur g esundheitlichen B ewertung von
B auprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen
in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • TÜV-getest
  • glashelder
  • vergeelt nauwelijks
  • geeft gekleurde vloeren meer glans
  • goed te reinigen en slijtvast
  • ook te gebruiken als antislipcoating

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laagvisceus, vrij van oplosmiddelen, total solid.

Verpakking

10 kg metalen-combi-verpakking
25 kg verpakking (massa: 16,67 kg hobbock, harder: 8,33 kg emmer)

Kleur

Transparant

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken.
Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In de goed gesloten, originele verpakking ca. 24 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

23 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 175 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 82

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur 5%+ (V)
Zoutzuur 10%+ (V)
Zwavelzuur 10%+ (V)
Citroenzuur 10%+
Melkzuur 10%+
Ammonia 25%+
Kaliloog 50%+
Natronloog 50%+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verzadigd+
Testgroep 1 (autobrandstof)+
Testgroep 3 (stookolie en niet gebruikte motorolie)+
Testgroep 7b (biodiesel)+
Coca-Cola+
Koffie+
Rode wijn+ (V)
Verklaring tekens: + = bestand, V = verkleuring
conform de bouw- en testvoorschriften voor Gewässerschutz van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Goed hechtende, harde tot taaie polyurethaan- en epoxylagen die op minerale ondergronden zijn aangebracht.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Optrekkend vocht mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen; in het bijzonder losse chips verwijderen. Opstaande chips voorzichtig schuren zodat een gladde laag ontstaat.
Oude lagen opruwen. Nieuwe lagen de volgende dag afwerken. Bij een langere wachttijd de lagen licht opschuren.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) intensief mengen. Daarna overgieten in een andere emmer en nog een keer grondig doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 2 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van het gewenste resultaat een kort- of halflangharige roller of hardrubberen, getande spaan gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Transparante toplaag
Als toepassing in het Disboxid Multicolor- en ArteFloor-systeem. Zie de Technische Informatiebladen voor representatieve vloeroppervlakken.
 
Glad oppervlak
Gemengde DisboXID 422 met een kort- tot halflangharige roller gelijkmatig aanbrengen.

Aanbrengen met de rakel (voor een hoogwaardige afwerking):
Gemengde DisboXID 422 op de gedroogde coating gieten en met een hard-rubberen-vertande spaan (vertanding 2 mm) gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten met een stekelrol kruislings ontluchten.
Let op: Bij gebruik van een getande rakel is de gekozen vertanding bepalend voor de laagdikte en geeft niet automatisch het aangegeven verbruik aan. De grootte van vertanding is afhankelijk van slijtage van de vertanding, temperatuur, vulling en oneffenheden in de ondergrond.


Antislip toplaag
DisboXID 422, 100 gew.-% 
DisboADD 947 Glasperlen Rough, 30 Gew.-% of
DisboADD 947 Glasperlen Medium, 30 Gew.-%
gelijkmatig met een PE-spaan op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een grove moltopreenroller (porie-Ø 5 mm) in een kruislaag narollen. De vloer mag met spijkerschoenen voorzichtig belopen worden. Bij langere werkonderbrekingen het materiaal regelmatig doorroeren.

Verbruik

Toplaag
Gladde toplaag, rolapplicatie:ca. 300 - 400 g/m2
Gladde toplaag, applicatie met de rakel:ca. 800 g/m2
Antislip toplaag: ca. 150 g/m+ ca. 45 g/m2
DisboADD 947 Glasperlen Rough of
DisboADD 947 Glasperlen Medium
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 60 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 12 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 24 uur, mechanisch te belasten na ca. 3 dagen en volledig uitgehard na ca. 7 dagen.
Lagere tempertaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met DisboxiADD 419 Verdünner.

Certificaat

1-1132 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
(MultiColor-System innen mit Disbon 947 SlideStop Medium)
1-1256 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
(MultiColor-System innen mit Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1258 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
(Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1257 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
(Disbon 947 SlideStop Medium)

Reinigen en onderhoud

Om de gecoaten vloer er mooi te laten uitzien moet deze regelmatig gereinigd worden. Om snelle slijtage te voorkomen moet onder bureaustoelen en stoelen een transparante beschermfolie worden aangebracht. Meubels e.d. moeten voorzichtig geplaatst worden. Niet schuiven met stoelen of kasten, dit geeft krassen. Bij bureaustoelen met wieltjes altijd zachte  wielen toepassen. 

Om het binnenlopen van zand en andere verontreiniging tegen te gaan bij de ingang speciale matten neerleggen. Bij intensief gebruik moet 1 tot 2x per jaar de vloer een beschermende toplaag worden aangebracht en tussendoor met een reinigingsmiddel worden schoongemaakt. Mat geworden plekken moeten gepolijst worden. Bij goed onderhoud kan het aanbrengen van een nieuwe toplaag uitgestelt worden.

Omdat niet alle in de handel beschikbare reinigingsmiddelen geschikt zijn om de vloer schoon te maken adviseren wij om altijd eerst een proefvlakje op te zetten om het gewenste resultaat vast te stellen. Nadat de coating is aangebracht en voordat de vloer in gebruik wordt genomen eerst een beschermende toplaag aanbrengen (bijv. Pflege-versiegelung B 250 van de firmea TANA-Chemie te Mainz). Hechting met andere producten kan problemen geven. Een proefvlak opzetten is aan te bevelen.

Voor het schoonmaken van de vloer is de Grundreiniger GR 10 van de firma TANA-chemie geschikt. Verder onderhoud kan met een geschikt wasproduct worden gedaan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluiten bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

Massa
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Irriterend voor de ogen en de huid. 
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Aanraking met de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte handschoenen.
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Verharder
Schadelijk bij inslikken. 
Schadelijk bij contact met de huid. H332: Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt brandwonden.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Veroorzaakt brandwonden.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
Voorkom lozing in het milieu. 
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: benzylalcohol
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine Polyoxypropyleendiamine
4,4'-isopropylideendifenol

In geval van accidentele indigestie contacteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-422-101936 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandklasseEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4


EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be