DIsboxid 903 EP-Rapid

Drogingsversneller voor speciale voorstrijkmiddelen en coatings op basis van epoxyhars.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192751/056644_0,5L_Disboxid_903_EP-Rapid.png

Toepassing

Als toevoeging om het uitharden van de coating te bespoedigen om zo sneller verder te kunnen werken. Toe te passen in de Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu en Disboxid 464 EP-Decksiegel.

Eigenschappen

Versnelt de uitharding en zorgt er zodoende voor dat de wachttijd voor de volgende laag wordt verkort of dat de coating sneller mechanisch te belasten is.

Materiaalbasis

Op basis van een tertiaire polyamide.

Verpakking

6 x 0,5 l kanister in kartonnen doos.

Kleur

Transparant

Door het toevoegen van de Disboxid 903 EP-Rapid bestaat de mogelijkheid dat onder bepaalde omstandigheden de coating vergeelt. Dit beïnvloed de functionaliteit van de coating niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

  • Vastestofgehalte: 100 %

Soortelijke massa

ca.   1,0 g/cm³
Voor de soort ondergrond en de voorbehandeling het technisch informatieblad van de betreffende coating raadplegen.

Gereedmaken van het materiaal

De versneller in de juiste dosering aan de verharder toevoegen en deze met een langzaamdraaiend roerwerk (400 omw./min.) grondig mengen. Daarna de verharder aan de massa toevoegen en deze grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

Disboxid 460 EP-Ground: 
Max. 3 verpakkingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 25 kg verpakking

Disboxid 461 EP-Filler Neu: 
Max. 2 verpakkingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 30 kg verpakking

Disboxid 462 EP-Siegel Neu: 
Max. 2 verpakingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 25 kg verpakking
Max. 1 verpakking á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 10 kg verpakking

Disboxid 463 EP-Grund Neu:
Max. 3 verpakkingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 30 kg verpakking

Disboxid 464 EP-Decksiegel: 
Max. 2 verpakkingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 30 kg verpakking

Disboxid 474 EP-ColorSchicht: 
Max. 1 verpakkingen á 0,5 liter Disboxid 903 EP-Rapid op een 30 kg verpakking

Opbouw van het verfsysteem

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Droogtijd

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


H 317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H 412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 260 Spuitnevel niet inademen.
P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P 302/352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 403/233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

R 34 Veroorzaakt brandwonden
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren
S 23 Damp /spuitnevel niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
S 36/39 Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S 29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

Bevat: 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol und Bis[(dimethylamino)methyl]phenol.

Bij accidentele indigestie, raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Bij verwerking van het materiaal de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be