Disboxid 468 EP-Strukturschicht

Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren.
Twee componenten (2K).
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/21791/020350_Disbopox_468_EP_Strukturschicht.png

Toepassing

Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met een gemiddelde mechanische belasting, zoals productie- en opslagruimten met vorkheftruckverkeer, cash-and-carrybedrijven, gangen, looppaden.
Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, etc.

Eigenschappen

 • antislip zonder instrooien
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • waterdampdiffussieopen
 • structureert, werkt optisch egaliserend
 • minimale emissie, door TÜV-getest
 • toegelaten door het Deutschen Institut für Bautechnik
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, met water te verdunnen

Verpakking

10 kg kunststof-combi-verpakking, 
40 kg verpakking (massa: 33,6 kg kunststofhobbock, harder: 6,4 kg metalen emmer)

Kleur

Kieselgrau, Steingrau
Speciale kleuren op aanvraag.

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor plus-Kollektion zijn mogelijk.
Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In gesloten verpakking tenminste 1 jaar te bewaren. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

Gemiddeld ca. 36 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 15.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 110 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN 53 168 bij 20 °C
na 7 dagen
Natronloog, 10 %+
Ammonia, 25 % (Salmiak)+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing+
Ethanol, 40 %+
Alcohol (testvloeistof 5) +
Alle koolwaterstoffen (testvloeistof 4) +
Kofie+
Benzine DIN 51 600+
Motorolie+
Verklaring tekens: + = bestand
Conform de testvoorschriften voor Gewässerschutz van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste
1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1,0 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granieten vloer 4-8 gew.%

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.

Goed hechtende glasachtige oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, opruwen of met Disbon 481 EP-Uniprimer voorstrijken. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 84 : 16 gew.delen.

Verwerkingsmethode

De grondlaag verwerken met een hardgummirakel of borstel.
De afwerklaag met een gummirakel verdelen en met een structuurroller in kruislaag narollen.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Op minerale ondergronden Disbopox 468 EP-Strukturschicht poriënvullend aanbrengen, indien nodig met 10% water verdund.
Op ruwe ondergronden altijd een egalisatielaag aanbrengen.

Licht ruwe ondergronden egaliseren met
Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100 gew.% waaraan 20 gew.% Disboxid 942 Mischquarz is toegevoegd.

Oneffen, ruwe ondergronden egaliseren met
Disbopox 453 Verlaufschicht 100 gew.% waaraan 20 gew.% Disboxid 942 Mischquarz is toegevoegd.
 
Afwerklaag, antislip
Disbopox 468 EP-Strukturschicht onverdund met een gummirakel (2 mm driehoeksvertanding) verdelen. De rakel omdraaien en het materiaal gelijkmatig verdelen. Met een moltopreen structuurroller (diameter gaten ca. 2 mm) in kruislaag narollen.

Afwerklaag, antislip R11
Door toevoeging van 10 gew.% Disboxid 942 Mischquarz aan de afwerklaag wordt een anti-slip van R11 bereikt.
 
) Dit is een advies. De tandgrootte is afhankelijk van het type rakel en het gewenste eindresultaat. Hierbij spelen ook temperatuur, vulgradatie en oneffenheid in de ondergrond een belangrijke rol.

Verbruik

Grondlaagca. 200–250 g/m2
Egalisatielaag
licht ruwe ondergrond:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz

 

ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 260 g/mm/m2

Oneffen, ruwe ondergrond:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2

Afwerklaag, antislip ca. 500–600 g/m2
Afwerklaag, antislip (R 11)
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 500 g/m2
ca. 50 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen. Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen, na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie om kleurverschillen en bont opdrogen te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of zeepwater reinigen.

Certificaat

 • 1-1270 Testrapport antislip R11
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
 • 1-1242 Algemene bouwinspectie, geschikt voor toepassing in openbare ruimten Z-156.605-639,
  Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1240 TÜV-certificaat, minimale emissie,
  TÜV Nord

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruikComponent A
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: Epoxyhars-Aminaddukt; Kan een allergische reactie teweegbrengen.

Component B
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.


In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

DIS-420-010265 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopBfl -s1
Emissie van bijtende substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtagevastheid< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be