caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216789/061847_Disbon_463_16_67kg_8_33kg_Gebinde.png

DIsboXID 463 2K-EP-Grundierung

Transparante vloercoating, universeel toe te passen. 
Op basis van epoxyhars, twee componenten (2K).

Toepassing

Als voorstrijk- of reparatielaag onder Disbon-vloercoatings. ls het bindmiddel voor DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 - 2,0 mm voor het repareren van slijtvaste industriële werkvloeren, voor het opnieuw profileren van beschadigingen en maken van een holle plint. Als gladde- of antisliplaag en als bindmiddel en toplaag van colorkwarts vloercoatsystemen. Voor het vol gieten van scheuren.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • naargelang de systeemopbouw mechanisch zwaar te belasten
 • in uitgeharde toestand bestand tegen chemicaliën zoals watergedragen zoutoplossingen, logen evenals tegen verdunde zuren, benzine, olie, vetten
 • economisch, universeel in te zetten
 • langdurig met water te belasten
 • decontamineerbaar conform DIN 25 415
 • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, A/F, total solid

Verpakking

 • 25 kg
  basismateriaal 16,67 kg
  harder 8,33 kg

Kleur

Transparant.
Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta op kleur te brengen.
Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm /100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 190 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 81

Drukvastheid

ca. 50 N/mm2

Buig-treksterkte

ca. 44 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/ mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn. Bij anhydriet- en magnesietdekvloeren is afdichten tegen optrekkend vocht absoluut noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. Beschadigde plekken en gaten in de ondergrond repareren met Disbocret PCC of met Disboxid EP-Mörteln.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en grondig mengen met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.
Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg DisboXID 463) toevoegen en doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 2 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Materiaal, afhankelijk van de toepassing, aanbrengen met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen met een halflangharige roller nabewerken. De natte laag, afhankelijk van de toepassing, afzanden. Bij matig zuigende oppervlakken mag het materiaal tot max. 15 gew. -% met DisboADD 419 verdund worden. Zorg voor voldoende ventilatie. De nog natte coating, afhankelijk van de toepassing, instrooien  met kwarts.
Voor antislip afwerkingen die met de roller of als troffelvloer wordt aangebracht afzanden met DisboADD 943/944. Bij een gietcoating die met de spaan worden aangebracht, de grondlaag met Disboxid 942 Mischquarz afzanden. Een niet-ingestrooide grondlaag moet binnen 8 tot 24 uur afgewerkt worden.

Beschermlaag
DisboXID 463 in 1 of 2 lagen aanbrengen als omschreven bij "Grondlaag”. Voor een
antislipafwerking de eerste, nog natte laag instrooien met DisboADD 943/944, Durop, granitsplit of siliciumcarbid.

Egalisatielaag
Egale, lichtruwe ondergrond
DisboXID 463, 1 gew. deel
DisboADD 942, 1 gew. deel

Niet-egale, ruwe ondergrond
DisboXID 463, 1 gew.deel
Kwartszand 1,5 gew. delen (DisboADD 942 + DisboADD 943 in verhouding 1 : 1).
De egalisatiemortel op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen. Aansluitend met een stekelroller ontluchten. Egalisatielaag naar keuze instrooien. Een zeer poreuze en ruwe ondergrond voor het opbrengen van de egalisatielaag met DisboXID 463 voorstrijken.


Troffelvloer
De ondergrond voorstrijken zoals beschreven onder "Grondlaag”. De mortelkwarts samenstellen uit 1 gew. deel DisboXID 463 en 10 gew. delen DisboADD 946 en met elkaar mengen. De mortelkwarts in een tegenstroom-menger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken. Bij mortelvloeren vooraf de laagdikte instellen. Om het oppervlak voldoende vloeistofdicht of antislip te maken, afwerken zoals eerder beschreven. Moet een troffelvloer opnieuw behandeld worden, dan aan de DisboXID 463 ca. 2 gew. % DisboXID 952 toevoegen en poriëndicht afwerken.

 

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Beschermlaagca. 250–500 g/m2
per laag
Egalisatielaag
oneffen, matig ruwe ondergrond:
DisboXID 463 
DisboADD 942 
ca. 800 g/mm/m2
ca. 800 g/mm/m2
oneffen, ruwe ondergrond:
DisboXID 463 
DisboADD 942 
DisboADD 943 
ca. 800 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2
Troffelvloer
DisboXID 463 
DisboADD 946 
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Het verbruik van de afwerklaag op een ingestrooide ondergrond is variabel door invoeden van temperatuur, verwerkingsmethoden, gereedschap en soort kwartszand.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 20 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 8 uur en maximaal 24 uur bedragen.
Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 8 uur, mechanisch te belasten na ca. 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 8 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met DisboADD 419.

Certificaat

De actuele informatie wordt op aanvraag verstrekt.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol/Disbon in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A: 

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bevat:
reactieproduct: bisphenol-A-epichloorhydrinharsen met gemiddeld moleculair gewicht ≤ 700, bisphenol-F-epoxidhars MG <700. 

Component B:

Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij contact met de huid.
Schadelijk bij inademing.H 314
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 170 g/l VOS.

Technisch advies

Indien noodzakelijk het veiligheidskenmerkenblad raadplegen.
Tijdens het verwerken van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen.

CE-markering

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharsverven en -afwerklagen vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be