caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206010/059887_DISBON_DisboXid_467.png

DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht

Gepigmenteerde epoxyvloercoating met siliciumcarbid voor het maken van antislip, slijtvaste, eindlagen in 1 laag. Ook geschikt als geleidende, antislip eindlaag.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Anti-slip vloercoating voor minerale oppervlakken met een gemiddelde tot zware mechanische belasting zonder instrooien van kwartszand.
Toe te passen in de industrie, bedrijven, parkeergarages (max. 2 ton asgewicht) etc. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt in openbare ruimten.
Ook geschikt als antisliplaag voor het Disboxid EP-Antistatik-System.
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • TÜV-getest
 • antislip in een bewerking uit te voeren zonder instrooien
 • zeer goed slijtvast, antislip bij een laag materiaalverbruik
 • mechanisch hoog te belasten
 • zeer goed bestand tegen chemicaliën
 • duurzame, geleidende afwerking conform DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 61340-4-5 (systeemweerstand mens-schoen-vloer en walking-test) in het Disboxid EP-Antistatik-System.
 • constant en controleerbaar materiaalverbruik

Materiaalbasis

2K-epoxyhars met fijne toeslagstoffen, A/F, total solid.

Verpakking

15 kg metalen-combi-verpakking, 
40 kg verpakking (massa 26,7 kg hobbock, harder 13,3 kg metalen emmer)

Kleur

Steingrau en Kieselgrau.
Speciale kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor-Kollektion zijn mogelijk.
Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Bij toepassen van speciale kleuren moet vooraf een proefvlak worden gemaakt omdat de vulstoffen, met name bij heldere kleuren, de kleur kunnen beïnvloeden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, maar droog.
In ongeopende, originele verpakking bij 20°C minimaal 2 jaar houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Drogelaagdikte

Op basis van een ruwe structuur:
gemiddeld ca. 250 µm
op de grootste korrel ca. 600 µm

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

niet te meten

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
Azijnzuur 5 %+ (V)
Melkzuur 10 %+/-
Fosforzuur 50 %+/-
Salpeterzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 30 - 32 %+ (V)
Zwavelzuur 35 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammonia 25 % (salmiak)+
Waterstofperoxide 30 %+/-
Kaliloog 50 %+
Natronloog 50 %+
Ethanol+
Xyleen+ (V)
Autobrandstof (Super en Normal)+ (V)
Biodiesel+
Motorolie+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+/-
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = 7 dagen bestand, +/- = 1 dag bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste
1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.

Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn. Bij anhydriet- en magnesietdekvloeren is afdichten tegen optrekkend vocht absoluut noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Overgieten in een schone emmer en nogmaals grondig doorroeren. Bij langere staantijd het materiaal af en toe omroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 2 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een spaan en oplosmiddelbestendige structuurroller.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium.
Ruwe, ongelijkmatige ondergronden egaliseren met een zandgevulde egalisatie-gietmortel. 
Alternatieven, afhankelijk van de toepassing:
- DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
Zie Technische Informatieblad.
Op de voorstrijklaag metDisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium moet binnen 24 uur de afwerklaag aangebracht worden en mag niet worden ingestrooid. Raadpleeg het betreffende Technisch Informatieblad. Bij lichte of slecht dekkende kleuren kan de grond- of spachtellaag in dezelfde kleur worden uitgevoerd.

Afwerklaag (R10)

DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht met een roestvrijstalen spaan dun opbrengen en strak over de korrel afstrijken. Aansluitend met een grove moltopreenroller (ca. 2mm) kruislings narollen. De verse laag kan met spijkerschoenen belopen worden. De roller van tijd tot tijd op een neutrale ondergrond droogrollen. Bij grotere oppervlakken
(100 m2) de roller tussentijds vernieuwen.

Afwerklaag (R11)
Om antislipklasse R11 te bereiken de natte laag voor het narollen met ca. 80 g/m2 siliciumbarbid 0,5-1,0 mm afzanden (machinaal) en afwerken als boven omschreven.

Antistatische afwerklaag
Zie Technisch Informatie Disboxid EP-Antistatik-System.

Verbruik

Ca. 600 g/m2

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 40 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lageren verlengen de verwerkingstijd.

Let op: Bij gebruik van een 40 kg-verpakking moet het materiaal, als gevolg van de korte potlife, snel verwerkt worden om aanzetten te voorkomen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen, na 3 dagen mechanisch belastbaar en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

 • 1-1097 Testrapport electrostatische eigenschappen
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1123 Testrapport electrostatische eiegenschappen
  Polymer-Insttut, Flörsheim
 • 1-1263 Testrapport antislip R10
  MPI Hellberg GmbH
 • 1-1166 Testrapport brandbaarheid conform DIN EN 13501-1, Bfl-s1
  MPA, Braunschweig
 • 1-1182 Testrapport antislip R11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1283 TÜV certificaat - minimale emissie vloercoatings 
  TÜV Nord

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

 
Component A
Irriterend voor de ogen en de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 
Aanraking met de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep.
Afval niet in de gootsteen werpen.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.Component B

Veroorzaakt huidirritatie.
 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.


BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-467-001258
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl-S1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl-S1
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be