caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151472/049178_Disboxan_451_ImpraegnierCreme_10kg.png

DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme

Hydrofobeercreme op basis van silaan voor beton en metselwerk.

Toepassing

Voor het hydrofoberend impregneren van beton, metselwerk van baksteen,
kalkzandsteen, zandsteen en minerale verflagen en -pleisterwerk. Als
hydrofoberende voorstrijklaag ter verhoging van de weerstand tegen vorst en strooizout onder Caparol-verfsystemen. Het materiaal is niet filmvormend. Niet toepassen op murwe en verweerde oppervlakken.

Eigenschappen

  • uitstekende indringing in de ondergrond
  • oplosmiddelvrij, met water te verdunnen
  • reukarm en milieusparend
  • thixotroop, geen materiaalverlies
  • verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
  • reduceert de water- en chlorideopname
  • minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken en uitbloeiingen
  • waterdampdoorlatend
  • getest conform het OS 1 systeem (OS A) overeenkomstig de richtlijn ZTV-ING; in combinatie met DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich als OS 2 (OS B)

Materiaalbasis

Waterverdunbare, hydrofoberende emulsie uit silanen.

Verpakking

10 kg.

Kleur

Transparant

Opslag

Koel en droog opslaan.
Ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar. Niet opslaan in de zon en boven 30 °C. Bij lage temperatuur het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.


Geschikte ondergronden zijn metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, zandsteen, beton, betonsteen, cementen kalkpleisters en zuigende minerale verflagen.
Op een lichtgekleurde ondergrond kan de kleur intenser worden.
Het oppervlak moet schoon, vorstbestendig en vrij zijn van ingesloten bestanddelen die verkleuren. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Op een voor de betreffende ondergrond geschikte manier voorbehandelen, opdat losse delen en scheidende substanties worden verwijderd.
Bij later aan te brengen verflagen erop letten dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

De DisboXAN 451 met borstel of de airless-spuitapparatuur aanbrengen. Afhankelijk van de zuigkracht kunnen meerder lagen noodzakelijk zijn. Bij beton zonder navolgende lagen minimaal twee tot drie lagen aanbrengen.
DisboXAN 451 kan zonder materiaalverlies worden aangebracht, zelfs op verticale oppervlakken en plafonds. Wij adviseren om ramen en aangrenzende bouwdelen toch af te dekken. Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer teverwijderen.

Verbruik

Impregneer- en voorstrijklaag
Per laag ca. 150-300 gram/m2, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Bij matig zuigende oppervlakken niet meer dan 200 g/m2 per laag aanbrengen. Voor een volgende laag moet de DisboXAN 451 oppervlakkig droog zijn.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur door regen te belasten, na ca. 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

P 102: Buiten bereik van kinderen houden.
P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
P 260: Damp/ spuitnevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 403 + P 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

07

1119

DIS-451-010014 

DIN EN 1504-2:2004
Oppervlaktebescherming - Coating
EN 1504-2: ZA.1a
Disbocret OS 1 (OS A)
Indringend vermogenKlasse II: > 10 mm
Capillaire wateropname en bestand tegen alakaliënAbsorptiecoëfficiënt
<7,5% in vergelijk met
onbehandeld proefstuk
<10% in alkaliteitsoplossing
DroogsnelheidKlasse I: >30%
Massaverlies na vorst- / dooizoutcycliMassaverleis na 20 cycli later dan bij een niet geïmpregneerd proefstuk
Gevaarlijke stoffenNPD
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09)

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004
Oppervlaktebescherming - Coating
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Disbocret OS 2 (OS B) (451/515)
Gitterschnitt≤ GT2
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Weerstand tegen temperatuurschokken≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade


EN 1504-2 

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be