caparol_pim_import/caparol_be/products/image/224261/062939_DisboCRET_519_20_kg_9_L.png

DisboCRET 519 PCC-Flex-Schlämme

Koud-elastische en scheuroverbruggende dispersiemuurverf voor betonnen oppervlakken.

Toepassing

Dispersie-cementverf voor het overbruggen van haar- en krimpscheuren. Beschermt oud, nieuw en gerepareerd beton tegen het indringen van schadelijke stoffen en water.

Eigenschappen

  • overbrugt krimp- en haarscheuren ≤ 0,3 mm
  • egaliseert scheurbewegingen ≤ 0,1 mm
  • scheuroverbruggend, klasse 1 bij -20 °C
  • weerbestendig, alkalivast
  • Goede verwerkingseigenschappen
  • waterdampdoorlatend
  • CO2‑ en SO2-remmend
  • ook machinaal te verwerken

  Zonder extra arbeidsgangen en materialen als OS 5 b (OS D I), in combinatie met Disbocret® 518 Flex-Finish, als OS-D 5 a (D II) conform de richtlijnen van ZTV-ING getest.

Materiaalbasis

Tweecomponente, kunststofgemodificeerde cementverf.

Verpakking

 • Droge mortel: 
  20 kg zak
 • Aanmaakvloeistof:
  9 liter kunststof kan

Kleur

Grau (cementgrijs) en Grauweiß

Opslag

 • Aanmaakvloeistof:
  Koel, droog en vorstvrij.
  In originele, gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar.
 • Poedermortel:
  Koel, droog en vorstvrij.
  Minimaal 6 maanden houdbaar en chromaatarm

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 590 µm/1,0 kg/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

1.600

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

110.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 3,20 m (bij 2000 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 230 m (bij 2000 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,01 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conf. DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet droog en schoon zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
Geschikte ondergronden zijn diverse soorten beton, Disbocret-mortels, minerale pleisters en oude verflagen. De scheursterkte van de ondergrond moet meer dan ≥ 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergronden:
Scheidende substanties zoals oliën en vetten volgens een geschikte methode
verwijderen. Sterk vervuilde oppervlakken met bijvoorbeeld mos- en algengroei, poederend of glasachtig cementsteen verwijderen door stralen met geschikt straalmateriaal. De ondergrond mag geen corrosiebevorderende bestanddelen, zoals chloride, bevatten. De ondergrond nat maken voordat PCC Schlämme wordt aangebracht. Voor het aanbrengen van Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme mag het oppervlak slechts iets vochtig zijn.

Geschilderde ondergronden:
De hechting van de verflaag testen. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende, draagkrachtige verflagen grondig reinigen door water- of stoomstralen. In twijfelgevallen de functionaliteit van de verflaag testen door een proef op het object.

Reparaties:
Uitgebroken stukken, holtes, gaten, poriën, oneffenheden of overmatig ruwe plekken moeten na voorbehandeling van de ondergrond geëgaliseerd worden met materialen uit het Disbocret-systeem, volgens verwerkingsvoorschriften. Kleine poriën en oneffenheden kunnen met Disbocret 519 PCC-Flex-Sclämme worden behandeld.

Scheuren:
Scheuren ≥ 0,3 mm als voeg afdichten.

Materiaalbereiding

De aanmaakvloeistof in een vat gieten en onder voordurend roeren met een geschikt roerwerk (max. 400 omw./min.) de poedermortel toevoegen tot een homogene, klontvrije massa ontstaat.
Afhankelijk van de toepassing en weersomstandigheden maximaal 2% toevoegen. Steeds de totale inhoud van een zak aanmaken. Bij spuitapplicatie naar behoefte max. 1 tot 2% water toevoegen.

Mengverhouding

OndergrondAanmaakvloeistof
1 gewichtsdeel0,45 gewichtsdelen

De verpakkingsgrootte van de poedermortel en de aanmaakvloeistof zijn op elkaar afgestemd.

Verwerkingsmethode

Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme met geschikt gereedschap, bijvoorbeeld plekspaan, kwast of speciale spuitapparatuur (wormpomp) aanbrengen.
Ondergrond met poriën vooraf in een kruislaag behandelen met Disbocret 519. Na een droogtijd van 5 uur kan de tweede laag worden aangebracht.
Bij handmatig aanbrengen moet, om een egale laag te verkrijgen, de laag met een zachte kwast of borstel worden nagestreken. Hierdoor ontstaat een licht streepeffect.
materiaal niet verwerken in de directe zon, regen of bij sterke wind.
Het materiaal niet verwerken in de directe zon (blaasvorming mogelijk), regen of sterke wind. Niet opeen warme ondergrond aanbrengen. Zonodig beschermendemaatregelen treffen.

Laagdikte

Voor een optimale bescherming minimaal 2 mm (= 2000 µm) drogelaagdikte aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Wanneer Disbocret® 519 PCC-Flex-Schläm­me niet met water wordt belast, kan de laag in kleur worden overgeschilderd met Disbocret® 518 Flex-Finish. Dit versysteem komt overeen met de oppervlaktebescherming conform de richtlijnen van ZTV-ING.

Verbruik

Aangemaakt materiaal ca. 1,7 kg/mm/m2 .
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 3 uur.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur stofdroog, na ca. 5 uur door regen te belasten en na ca. 48 over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Certificaat

 • Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Poedercomponent
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof of nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.”

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: cement, portland, chemicaliën. Kan een allergische reaktie veroorzaken.
Bij het schuren stoffilter P2 en beschermbril gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.

Aanmaakvloeistof
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat 2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Ethylhexylacrylat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Aanmaakvloeistof:
De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Giscode

Poedercomponent: ZP 1

Productcode

Aanmaakvloeistof: M-GF 01

CE-markering


1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
 DIS-519-001187
EN 1504-2:2004
Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung
Disbocret OS 5b (OS DI)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e 
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT 2
CO2-doorlaatbaarheidSD ≥ 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw ≤ 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 0,8 (0,5) N/mm2
ScheuroverbruggingB2 (-20°C)
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 0,8 (0,5) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade


EN 1504-2 
In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland (www.daw.nl) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be