caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218623/061985_DISBON_Disbocret_504-25kg.png

DisboCRET 504 Feinmörtel 5 - 40 mm

Reparatiemortel voor het herstellen van betonschade.

Toepassing

Het repareren van betonschade (laagdikte van 5 tot 40 mm) en het geheel pleisteren van minerale oppervlakken.

Eigenschappen

  • Goed en eenvoudig te verwerken
  • Blijft goed staan, zakt niet in
  • Hoog rendement
  • Niet brandbaar, A1, conform DIN 4102 (DIN EN 13501-1)
  • Laagdikte van 5 tot 40 mm, korrelgrootte 2 mm
  • Voldoet aan mortelklasse M1 conform RiLi-SIB
  • Voldoet aan de eisen EN 1504-3

Materiaalbasis

Cementmortel met toevoegingen.

Verpakking

25 kg.

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar en 9 maanden chromaatarm.

Grootste korrel

2 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 2.100 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarde na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 2.000 kg/m³
Drukvastheid: > 30 N/mm2
Buig/treksterkte: > 6,5 N/mm2
Afscheursterkte: > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton.
De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Betonijzer met DisboCRET 502 roestwerend voorbehandelen, conform voorschriften.
Bij reparatie met de plekspaan het hechtvlak insmeren met Disbocret 502 Protec plus als ‘aanbrandlaag’. De reparatiemortel nat in nat aanbrengen.
Het beton moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van zijn losse betondelen en bestanddelen die de hechting verminderen. Oude verflagen, olie, vet etc. door geschikte methoden verwijderen.
Losse of murwe beton en gewapend beton die roestbevorderende stoffen bevatten
(zoals chloride), evenals op het oppervlak aanwezige andere stoffen als ontkistingsmiddelen volgens een geschikte methode verwijderen.
De kanten van de te repareren plaatsen afschuinen tot 45-60°.
De ondergrond benatten. Voor het aanbrengen van de mortel moet de ondergrond matvochtig zijn.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten.
Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen.
Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.

Mengverhouding

Droge mortelWater
1 gew. deel0,12-0,15 gew. delen
25 kg zak3,00-3,75 liter

Verwerkingsmethode

DisboCRET® 504 Feinmörtel  (5 - 40 mm) met een troffel of plekspaan nat-in-nat op hechtlaag goed verdicht aanbrengen.
Diepe reparaties op verticale vlakken laagsgewijs repareren. Indien nodig hulpbekisting aanbrengen. 
De aangebrachte mortel tegen weersinvloeden zoals zon, wind, regen en vorst beschermen.
Neem passende maatregelen om snel uitdrogen te voorkomen, bijv. aanbrengen van folie, vochtige jute zakken of besproeien met water. Deze maatregelen conform ZTV-ING minimaal 5 dagen aanhouden.

Verwerking met de spuit:
DisboCRET® 504 Feinmörtel  (5 - 40 mm) kan volgens droogspuitmethode (zoals Aliva, Fa. Mader) en natspuitmethode (zoals InoBeam F21, fa. Inotec) aangebracht worden. Bij de natte spuitmethode kan de mortelconsistentie worden aangepast door toevoeging van een hoeveelheid water (tot max. 4 l). 
Indien de mortel verspoten wordt volgens TL/TP BE-SPCC, dan de PCC DisboCRET 548 gebruiken.

Laagdikte

Reparaties
5-40 mm

Pleisterlaag
5-20 mm

Verbruik

Droge mortel ca. 1,8 kg/m2/mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Ca. 60 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

  • 4-1092 Testrapport gem. belasingsklasse M1, RiLi-SIB
    Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

 
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Stof of nevel niet inademen. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

De coating is sterk alkalisch. Bevat Portlandcement, chemicaliën.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-504-001148
EN 1504-3:2005
Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R1
Chlooridionengehalte≤0,05%
Hechtkracht≥0,8 MPa
Zwel- en krimpgedrag≥0,8 MPa
CarbonatatieweerstandNPD
ElasticiteitsmodulNPD
BrandgedragKlasse A1


EN 1504-3

In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.
Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren. De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be