caparol_pim_import/caparol_be/products/image/224917/063139_DISBON_Disbocret_544_25kg_NL.png

DisboCRET 544 PCC l-Grobmörtel

Cementgebonden reparatiemortel met kunststof toeslagstoffen voor beton met een laagdikte van 30 tot 100 mm.

Toepassing

Kunststof gemodificeerde, cementgebonden reparatiemortel voor het opnieuw profileren van horizontale betonnen oppervlakken.

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken en te verwerken
  • lage water-/cementfactor
  • voorkomt indringen van CO2
  • corrosiewerend
  • bestand tegen wegenzout
  • korrelgrootte 8 mm
  • laagdikte 30 tot 100 mm

In combinatie met Disbocret® 502 Protec Plus getest conform TL/TP BE-PCC van ZTV-ING.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg.

Opslag

Droog bewaren. Maximaal 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

8 mm

Drogelaagdikte

30 tot 100 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 2.300 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarden na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 2.225 kg/m3
Drukvastheid: ca. 60,0 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 10 N/mm2
Afscheursterkte: > 2,0 Nmm2

Geschikte ondergronden

Beton.

De ondergrond moet draagkrachtig,schoon, droog en vrij zijn van stoffen die dehechting verminderen.

Geschikte ondergronden zijn beton en gewapend beton.
De afscheursterkte van de ondergrond moet meer dan 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm alleen aanbrengen op oppervlakken die volgens voorschrift zijn voorbehandeld met DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrücke.
DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm aanbrengen op de nog vochtige laag DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrücke.

De cementsteen mag geen corrosiebevorderende bestandelen (zoals chloride) bevatten. De zijkant van het reparatieoppervlakafschuinen, 45-60°.
Het oppervlak vooraf bevochtigen. De mortel op een matvochtige ondergrond aanbrengen.

DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm met geschikt gereedschap, zoals een plekspaan, nat-in-nat verdicht aanbrengen op het nog vochtige oppervlak.
Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen en wind moet tenminste 1 dag door het treffen van passende maatregelen voorkomen worden.

Materiaalbereiding

Een kuip met de juiste hoeveelheid water vullen. Onder voortdurend roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) Disbocret 544 PCC I Grobmörtel langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten roeren tot een klontvrije mortel ontstaat.
Eventueel nog water toevoegen en nogmaals 2 minuten roeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater
1 gewichtsdeelca. 0,09 gewichtsdelen
25 kg zak2,25 liter

Verwerkingsmethode

DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm met geschikt gereedschap, zoals een plekspaan, nat-in-nat verdicht aanbrengen op het nog vochtige oppervlak. 
Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen, wind etc. moet voorkomen worden, bijv. aanbrengen van folie, vochtige jute zakken of besproeien met water. Deze maatregelen conform ZTV-ING minimaal 5 dagen aanhouden.
Indien nodig een hulpbekisting gebruiken volgens voorschrift.

Laagdikte

Minimaal 30 mm en maximaal 100 mm. Diepe reparaties laagsgewijs vullen.
Indien nodig hulpbekisting aanbrengen.

Verbruik

Ca. 2,0 kg/m2 drogemortel per mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 60 minuten.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reiningen.

Certificaat

  • 4-1081 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, Anwendungsfall PCC I, P 2149/00-81
    Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Stof of nevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.

Bevat: portlandcement, chemicalien.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Giscode

ZP 1

CE-markering1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-544-004144
EN 1504-3:2005
Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R4
Chlooridionengehalte≤0,05%
Hechtkracht≥2,0 MPa
Zwel- en krimpgedrag≥2,0 Mpa
CarbonatatieweerstandNPD
Elasticiteitsmoduul≥20 GPa
BrandgedragKlasse E


EN 1504-3

In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.

Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.
De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be