caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151474/049180_Disbofein_331_Reperaturmoertel_25kg.png

DisboFEIN 331 Reparaturmörtel Porenbeton

Minerale reparatiemortel voor cellenbeton, binnen en buiten.

Toepassing

Voor het uitvlakken van schadeplaatsen in cellenbetonvlakken, voor schade > 5 mm diepte. Maximaal aan te brengen laagdikte per laag: 50 mm.

Eigenschappen

  • Diklagig aan te brengen.
  • Zeer goede hechting
  • Snelle uitharding.

Materiaalbasis

Gemodificeerde cementmortel

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs

Opslag

Droog, in gesloten verpakking, maximaal 6 maanden opslagstabiel.

Grootste korrel

3 mm

Drukvastheid

28 d   4,1 N/mm2

Schudgewicht (nat)

815 kg/m3

Buig-treksterkte

28 d   1,3 N/mm2

Geschikte ondergronden

Cellenbetonnen montagebouwplaten, binnen en buiten. Cellenbetonblokken in de woningbouw. De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Vuil en losse deeltjes verwijderen. De ondergrond eerst bevochtigen.

Gereedmaken van het materiaal

16,75 liter leidingwater in een zuivere recipiënt gieten en er onder voortdurend roeren 25 kg DisboFEIN 331 Reparaturmörtel Porenbeton aan toevoegen. Mengen tot er een klontervrije mortel ontstaat.  Verwerkingstijd respecteren.

Mengverhouding

Droge mortel : water = 1 : 0,67 gew.-delen

Verwerkingsmethode

DisboFEIN 331 Reparaturmörtel Porenbeton met roestvrij egalisatiegereedschap optrekken en egaliseren. Bij hogere diktes met feller aandrukken. Door het egaliseren met een roosterschaaf kan het morteloppervlak aangepast worden aan de ruwheid van de cellenbeton.

Laagdikte

5–50 mm, naargelang de ligging.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,0 kg/mm/m2 laagdikte

Verwerkingstijd

Ca. 15 min. bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur
Min. 5 °C, max. 30 °C

Droogtijd

Na 60 minuten overwerkbaar

Waarden gemeten bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Stof of nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: cement, portland, chemicaliën Kalkhydraat, hydraulisch hardend.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege verpakkingen aan het containerpark ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten storten als bouwafval.

Giscode

ZP 1

Technisch advies

Raadpleeg onze veiligheidsfiche. Op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be