caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151475/049181_Disbofein_332_Spachtel_25kg.png

DisboFEIN 332 Spachtel Porenbeton

Met kunststof verbeterde droge kant-en-klaar pleister voor het egaliseren en pleisteren van cellenbeton, binnen en buiten.

Toepassing

Voor het vullen, pleisteren en egaliseren van cellenbetonvlakken tot en laagdikte van 5mm per laag. Bij diepere gaten in meerdere lagen aanbrengen of DisboFEIN 331 Reparaturmörtel Porenbeton gebruiken.

Eigenschappen

  • soepel te verwerken
  • ook te verwerken met spuitmachines voor pleister
  • diffusieopen
  • zeer goed hechtend

Materiaalbasis

Kunststofgemodifiëerde cementmortel

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Altweiß

Opslag

Droog.
In de originele verpakking 6 maanden opslagstabiel.

Grootste korrel

0,5 mm

Drukvastheid

28 d   15,3 N/mm2

Schudgewicht (nat)

ca. 1.634 kg/m3

Schudgewicht (droog)

ca. 1.432 kg/m3

Buig-treksterkte

28 d   5,7 N/mm2

Geschikte ondergronden

Cellenbetonplaten, binnen en buiten, en snelbouwstenen.
De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij van alle deeltjes die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Verontreinigingen verwijderen. Ondergrond bevochtigen. Bij warm weer de ondergrond met DisboCRET 760 Baudispersion 1 : 5 water verdund gronderen.

Materiaalbereiding

7,5 liter leidingwater in een zuivere recipiënt gieten en er onder voortdurend roeren 25 kg DisboFEIN 332 Spachtel Porenbeton aan toevoegen. Mengen tot er een klontervrije mortel ontstaat.  Enkele minuten laten staan en nogmaals doorroeren.  Op oude vlakken met verfresten: DISBOCRET 760 BAUDISPERSION  - 1 : 5 met zuiver water verdund - als aanmaakvloeistof gebruiken.

Mengverhouding

Droge plamuur : water = 1 : 0,3 Gew.-delen

Verwerkingsmethode

Het materiaal is met roestvrij gereedschap aanbrengen en uitvlakken of vilten. Bij reparatielaagdiktes groter dan 5 mm de herstelling in meerdere dunne lagen uitvoeren.  Eenmaal klaargemaakt materiaal niet met water naverdunnen.  Het materiaal kan, met geschikte apparatuur, verspoten worden.

Laagdikte

Max. 5 mm, per laag.

Opbouw van het verfsysteem

Opbouw "Bestand tegen inslag van ballen DIN 18 032:1997-04"
Op het voorbereide cellenbeton Disbofein 332 Spachtel aanbrengen. In de natte plamuurlaag Disbofein 332 het Capatect-Gewebe 650 met een roestvrij stalen spatel volvlakkig en zonder luchtbellen inbedden en met Disbofein 332 Spachtel bedekken. Totale laagdikte 5 mm.

Verbruik

Droge plamuur ca. 1,2 kg/mm/m2 laagdikte.

Verwerkingstijd

Ca. 1 uur bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Min. 5 °C, max. 30 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 48 uur met Disbofein 330 Rollschicht, Disbofein 333 Fein­schicht of met Caparol Muresko overschilderbaar.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Veroorzaakt huidirritatie. 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Stof of nevel niet inademen. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Een arts raadplegen. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: cement, portland, chemicaliën. Kann een allergische reactie veroorzaken.
Bij het schuren een stoffilter P2 gebruiken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel restlege verpakkingen aan het containerpark ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten storten als bouwafval.

Giscode

ZP 1

Technisch advies

Raadpleeg onze veiligheidsfiche. Op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be