caparol_pim_import/caparol_be/products/image/18085/020120_SAP-009303_22_KG_Capaplast_seidenglaenzend.png

Capaplast seidenglänzend

Dispersieplastiek voor goed te reinigen, sterke binnenafwerkingen.

Toepassing

Capaplast seidenglanzend geeft een dikke structuurlaag die zeer goed te reinigen is en nagenoeg ongevoelig is voor vuil.
Hierdoor bijzonder geschikt voor trappenhuizen, gangen, kantoren, kinderspeelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en dergelijke.
Capaplast is tevens geschikt voor het maken van speciale, decoratieve wandafwerkingen.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • enigszins elastisch
  • reukarm
  • goed reinigbaar, klasse 1 conform DIN EN 13 300 (schrobvast)
  • zeer goed vullend
  • waterdampdoorlatend
  • slag- en stootvast
  • veelzijdig te structureren
  • bestand tegen gebruikelijke, met water verdunde reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

22 kg

Kleur

Wit.

Zonder glansverlies op kleur te brengen met maximaal 10% CaparolColor- of AVA- mengkleuren. Capaplast is met het ColorExpress- systeem op kleur te brengen tot een lichtreflectiewaarde 70 in vrijwel alle kleuren. Bij het eigenhandig op kleur maken van het materiaal de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Bij kleinere hoeveelheden Capaplast in wit aanbrengen en in de gewenste kleur overschilderen. Bij afname van tenminste 100 kg in een bepaalde kleur is Capaplast af fabriek op kleur te leveren.

Glansgraad

Zijdeglans (conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol- Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
Voorstrijken met Capaprim Decor of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende opper- vlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper- vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken.
Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, relief- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Met blokwitter, roller of spuitapparatuur in een gelijkmatig dikke laag aanbrengen en direct structureren met een geschikte structuurroller. Het gebruik van een schuimroller, 3-5 mm korrel, geeft Capaplast een fijne sinaasappelstructuur.

Airless
Spuithoek 40°
Nozzle 0,035”
Druk 180-200 bar

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag:
CapaSil Primer in de kleur van de afwerklaag.

Afwerklaag:
Capaplast, afhankelijk van de gewenste structuur, verdunnen met maximaal 5% Capaplex en water in de verhouding 1:2.

Verbruik

Afhankelijk van de gewenste structuur en ondergrond ca. 800-1000 g/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur oppervlakkig droog.
Uitgehard en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen met voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten de geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Bij het behandelen van gipshoudende ondergronden kunnen door langdurige vochtinwerking, blazen, onthechting of zachte delen ondergrond ontstaat. Zorg tijdens applicatie en droging van de Capaplast voor voldoende snelle droging. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruikBuiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten drogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a)is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

Productcode

M-DF02

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaat, polyacrylaat, titaandioxyde, calciumcarbonaat, silicaat, water, estetalcohol, glycol, additieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be