caparol_pim_import/caparol_be/products/image/66072/029669_CapaTex_Gloss_WE1.png

CapaTex Gloss

Glanzende, zeer goed te reinigen muurverf voor binnen.
Natteslijtage klasse 1.

Toepassing

Voor glanzende, zeer goed te reinigen afwerkingen op binnenmuren die zwaar worden belast of aan vervuiling onderhevig zijn.
Bijzonder geschikt voor de afwerking van Capaver Glasvezelweefsel, waarvan de structuur door Capatex Gloss extra wordt geaccentueerd.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
 • met water te verdunnen en reukarm
 • hoge dekkracht
 • accentueert de structuur van de ondergrond
 • vergeelt niet en heeft een stabiele glans
 • eenvoudig te verwerken
 • zeer goed te reinigen, bestand tegen gangbare reinigingsmiddelen
 • waterdampdoorlatend µd <0,5 m
 • hoge graad van witheid

Materiaalbasis

Kunststoflatex

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  10 liter

Kleur

Wit.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D-, CaparolColor-, AmphiSilan/Sylitol- en andere kleurenwaaiers met een reflectiewaarde van ca. 70. CapaTex Gloss is op kleur te brengen met maximaal 10% AVA- of AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Voor verwerking de kleur controleren. Op grote oppervlakken materiaal van een charge gebruiken.

Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.
Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Glanzend, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens  iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen.
Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen .
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

CapaTex Gloss aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
 
Spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,019-0,021"
druk 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTex Gloss aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.
Op een sterk zuigende ondergrond of een ondergrond met kleurcontrast is het noodzakelijk eerst een grondlaag aan te brengen met CapaTex Gloss, verdund met 10% water.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren.
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Kct. A/b) is max. 100 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat: acrylaatharsdispersie, titaandioxide, polyvinylacetaatharsdispersie, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be