Dupa-inn N°1

Oplosmiddelhoudende, matte, sneldrogende muurverf voor binnen. Uitstekende dekking en schrobvast.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218656/062002_Dupa-inn.png

Toepassing

Water- en aromatenvrije, sneldrogende binnenmuurverf. Bijzonder geschikt als renovatieverf voor ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden.
Omdat Dupa-inn geen water bevat is zij geschikt als afwerking op oppervlakken met nicotineaanslag en opgedroogde watervlekken.
Dupa-inn kan ook op polystyreen worden aangebracht. Het isoleert doorslaande stoffen optimaal, maar tast het polystyreen niet aan.

Dupa-inn bevat oplosmiddelen. Vanwege de geurbelasting niet toepassen in openbare ruimten, woningen, etc. Neem ARBO-wetgeving in acht.

Eigenschappen

  • schrobvast
  • waterdampdoorlatend
  • spanningsarm
  • dekt uitstekend, zodat in de meeste gevallen één enkele laag voldoende is
  • ongevoelig voor vorst
  • hoge isolerende werking
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

5 en 12½ liter

Kleur

Wit.

Voor het op kleur brengen van Dupa-inn olieverfpasta’s in tubes tot maximaal 2 vol.% gebruiken.

Vanaf 100 liter in één kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel bewaren

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Vaste, matig zuigende minerale ondergronden en draagkrachtige, matte verflagen kunnen direct geschilderd worden.

Op zanderige, sterk zuigende ondergronden en op zachte, geschuurde gipsondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB.

Nicotine, roet- en vetvlekken vooraf met water en een vetoplossend reinigingsmiddel schoonwassen en grondig naspoelen met schoor water en vervolgens goed laten drogen. Droge watervlekken reinigen door droog borstelen
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling repareren met Caparol Akkordspachtel volgens verwerkings-voorschrift, en eventueel nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een oplosmiddelvaste kwast of roller, of met tegen explosie beveiligde airless spuitapparatuur.
 
Airless apparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,021"
druk 150-180 bar
Materiaal voor het spuiten eerste zeven.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met Dupa-inn, onverdund.
 
Op sterk zuigende oppervlakken of oppervlakken met kleurcontrast een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-inn, verdund met maximaal 5% Caparol AF-Verdünner. Op onregelmatig zuigende oppervlakken een laag CapaGrund Universal aanbrengen.

Verbruik

Ca. 7 m2/L per laag op een glad oppervlak. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vastellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-inn kan zelfs bij vorst worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.
Voor een optimaal resultaat is de minimum verwerkings- en materiaaltemperatuur 10 °C.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en na 12 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Neem bij toepassing van Dupa-inn de ARBO-wetgeving in acht.
 
Tijdens de droogfase komt door verdamping oplosmiddel vrij. Door regelmatig te ventileren wordt de geuroverlast minder. In voorkomende gevallen bij voorkeur Aqua-Inn No.1 tepassen.
Dupa-inn is niet geschikt voor ruimten waarin zich veel waterdamp bevindt.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Bij vervuilde oppervlakken het gewenste resultaat op een proefvlak testen. Niet in gevoelige ruimten toepassen zonder voldoende droogtijd.

Wordt Dupa-inn met een waterverdunbare muurverf overgeschilderd dan kunnen in wateroplosbare bestanddelen uit de ondergrond weer zichtbaar worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 
Buiten bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken - niet roken -.
Damp en spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu
 
Bij accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Materiaal/verpakking volgens de lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 350 g/l (2010). Dit product bevat max. 350 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polymerisaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, aliphaten en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Watervrije verf isoleert doorslaande...