caparol_pim_import/caparol_be/products/image/240057/065459_EXC_IsoDeck_Ultra_WA_10_L.png

IsoDeck Ultra

Witte, goed dekkende en isolerende muurverf voor binnen.

Toepassing

Voor isolerend en goed dekkend schilderwerk op muren en plafonds, binnen. Isoleert lichte nicotineaanslag. In combinatie met IsoGrund Ultra isoleert IsoDeck Ultra vrijwel alle in water oplosbare bestanddelen zoals: opgedroogde watervlekken, roet-, olie- en vetvlekken.

Eigenschappen

  • isolerend
  • bijzonder wit
  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • oplosmiddelvrij
  • waterdampdoorlatend
  • zeer goede dekking

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit.
 
IsoDeck Ultra is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele ander kleurenwaaiers.
IsoDeck Ultra is op kleur te brengen met AVA- of CaparolColor-mengkleuren.
 
Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.
Af fabriek op kleur te leveren. Om eventuele fouten in kleur te ondervangen het op kleur gemaakte materiaal voor verwerking testen. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Glansgraad

Mat

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 150 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

-

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nicotine-, roet- of vetvlekken reinigen met water en een vetoplossend schoonmaakmiddel en goed laten drogen. Opgedroogde watervlekken droog afborstelen.


Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaPrim Decor.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een schimmelwerende muurverf van Caparol.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen door strijken, rollen of spuiten met airless apparatuur.

Airless apparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0.021-0,026"
druk 150-180 bar
 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Nicotine-, roet- of vetvlekken reinigen met water en een vetoplossend schoonmaakmiddel en goed laten drogen.
Opgedroogde watervlekken droog afborstelen.
 
Op oppervlakken met lichte nicotine vervuiling een volle, gelijkmatige laag IsoDeck Ultra aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.
 
Op oppervlakken met sterke nicotine- en/of water-, roet- of vetvlekken eerst een voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra. Na voldoende drogen (minimaal 24 uur) één of twee lagen IsoGrund Ultra aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.
 
Op een sterk of ongelijkmatig zuigende ondergrond of een ondergrond met kleurcontrast eerst een grondlaag IsoDeck Ultra aanbrengen, verdund met 5-10% water.
 
Om het isolerend effect van IsoDeck Ultra vast te stellen altijd een proefvlak op het object aanbrengen.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur stofdroog en over te schilderen. Bij oppervlakken met verkleuringen de verflaag minimaal 12 uur laten drogen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Op grote oppervlakken voldoende personeel inzetten en zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik.


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be