caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234082/064214_EXC_CapaSilan_B1_WA_10_L.png

CapaSilan

Muur- en plafondverf op basis van siliconenhars voor oppervlakken binnen met strijklicht.

Toepassing

CapaSilan bevat geen oplosmiddelen, is mat, schrobvast en bezit zeer speciale eigenschappen. CapaSilan is een product van een nieuwe generatie binnenmuurverven. Door de zeer eenvoudige verwerking en de lange ‘open tijd’, is CapaSilan op oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht) zonder aanzetten te verwerken. Ook geschikt als renovatiemuurverf op akoestische plafondplaten.

Eigenschappen

  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • lange ‘open tijd’, daardoor op grote vlakken zonder aanzetten te verwerken.
  • met water te verdunnen
  • gemakkelijk te verwerken
  • zeer gemakkelijk bij te werken
  • waterdampdoorlatend μd <0,1 m

Materiaalbasis

Een combinatie van siliconhars-emulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

2,5 en 10 liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in een keer mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname van ten minste 100 liter in een kleur kan CapaSilan af fabriek op kleur geleverd worden.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress- systeem. CapaSilan is volgens het Color- Express-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers tot een reflectiewaarde 70. Vooraf de kleur controleren. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Bij grote oppervlakken voldoende personeel inzetten en zonder onderbreking doorwerken.

Glansgraad

Mat (conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014 )

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Pleisterlagen van de mortelgroepen PII en PIII/drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 2 N/mm2:
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsleisters van de mortelgroep PIV/drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2 N/mm2
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol- Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper- vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met Dupa-INN No1 van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege- voegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra of Dupa-Inn No.1.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkord spachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Op akoestische ondergronden altijd dunne verflagen aanbrengen omdat anders de akoestische werking verminderd.

Airless spuitapparatuur voor normale ondergronden.
spuithoek 40-50°
nozzle 0,017 - 0,021”
druk 150 - 180 bar

Aircoat spuitapparatuur voor akoestische oppervlakken.
Pistoolfilter geel
nozzle 0,015 - 0,017”
Luchtdruk min. 0,5 bar
werkdruk ca. 100 bar

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en tussenlaag:
CapaSilan met maximaal 10% water verdunnen. Op ongelijkmatig zuigende ondergrond tot maximaal 20% verdunnen met water.

Afwerklaag:
CapaSilan met maximaal 5% water verdunnen.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 6-8 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan- Putzfestiger toepassen. Om een rolstructuur te minimaliseren de natte verflaag narollen met een kortharige verfroller. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Resten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

Dit grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-SF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaat, titaandioxide, slicaat, water, additieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Het stadhuis van Genk in een nieuw...