caparol_pim_import/caparol_be/products/image/95852/036824_866552_CapaTex_Prestige_10L_WE1.png

CapaTex Prestige

Matte, licht isolerende binnenmuurverf voor wanden en plafonds. Aanzetvrij te verwerken.

Toepassing

Voor een matte, licht isolerende en aanzetvrije afwerking op muren en plafonds, binnen.

Bijzonder geschikt als matte afwerkingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Is vrijwel zonder aanzetten te verwerken.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • natte slijtage klasse 1 conform DIN-EN 13 300
 • dekking klasse 2 conform DIN-EN 13 300
 • waterdampdoorlatend μd < 0,1 m
 • licht isolerend
 • vergeelt niet
 • bestand tegen met water verdunde, kleurloze desinfecteermiddelen
 • gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  1,25, 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit (Titaandioxide) en kleur.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Prestige is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

CapaTex Prestige is op kleur te brengen met AmphiColor of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat: 2.1 GU/60° - 1.2 GU/85° 

Conform DIN 13 300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13300

Maximale korrelgrootte

100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,37 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht 54% - in volume 34 %

Drogelaagdikte

50–100 µm, E2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.
 
Beton
- Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Primeren met CapaGrund Universal.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaGrund Universal.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaPrim Decor. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Voorbehandelen met primerlaag. Wanneer de kans op weekmakers aanwezig is adviseren wij vooraf een proef aan te brengen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Accrylaat voegkit
Niet-behandelde of verse kit, laten drogen (+/- 7 dagen). Voorstrijken met CapaPrim Decor.

Verwerkingsmethode

CapaTex Prestige aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,015-0,017"
druk 150-180 bar
Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water. Tussen 2 spuitlagen 12u droogtijd inachtnemen.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag
Een tussenlaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 10% water.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 120 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 10-12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren.
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Citroen garage krijgt opfrisbeurt