caparol_pim_import/caparol_be/products/image/195391/057101_EXC_Indeko-plus_KF_WA_10_LT_NL.png

Indeko-plus

Super muurverf, minimale emissie en oplosmiddel- en conserveringsmiddelvrij, voor binnen.
Extreem rendabel en economisch.

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus Premium heeft een dubbele dekkracht (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur.

Indeko-plus Premium is bijzonder geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden. Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafés, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met Indeko-plus Premium omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • conserveermiddelvrij
 • vrij van foggingactieve substanties
 • met water te verdunnen
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • eenvoudig bij te werken
 • dubbeldekkend
 • extreem wit
 • enigszins vullend
 • vergeelt niet
 • gemakkelijk te verwerken
 • waterdampdoorlatend, µd waarde < 0,1 m

Materiaalbasis

Acrylaatsdispersie.

Verpakking

 • 10 liter

Kleur

Wit en RAL 9010

Glansgraad

Mat conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:

Natteslijtage

Klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

59,5 - 60%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol TiefGrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol TiefGrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur:
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,018-0,021"
Druk: 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag Indeko-plus Premium aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 7 m2/L  per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Arbo wetgeving naleven.
Zorg voor goede ventilatie.
In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Certificaat

Het zonder bezwaar binnen toepassen van Indeko-plus is door het Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) beoordeeld en met het TÜV Gütezeichen "schadestoffgeprüft" onderscheiden. Op verzoek wordt hiervan een kopie verstrekt.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen houden.
Damp en spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, contacteer het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaatdispersie, titaandioxyde, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be