caparol_pim_import/caparol_be/products/image/195391/057101_EXC_Indeko-plus_KF_WA_10_LT_NL.png

Indeko-plus

Super muurverf, emissie- en oplosmiddelvrij, voor binnen.
Extreem rendabel en economisch.

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus heeft een dubbele dekkracht (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. Indeko-plus is bijzonder geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden.

Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafés, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met Indeko-plus omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.

Eigenschappen

  • hecht goed
  • milieusparend, reukarm, waterverdunbaar
  • waterdampdoorlatend μd <0,1 m
  • enigszins vullend, vergeelt niet
  • extreem wit
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

1¼, 2½ , 5, en 10 liter

Kleur

Wit.

Indeko-plus is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. Indeko-plus is op kleur te brengen met AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Wordt Indeko-plus op kleur gebracht, dan kan het geringe hoeveelheden oplosmiddel bevatten.

Bij het aankleuren met Histolith Volltonfarben (max. 20 %) blijft de conserveringsmiddelvrije eigenschap van Indeko-plus gegarandeerd.  Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat  (coform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1 bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

59,5 - 60%

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

Sd <0,1 m

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol TiefGrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol TiefGrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek: 50°
nozzle:      0,018-0,021”
druk:        150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag Indeko-plus aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 7 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie. In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden.
Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. 
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Niet in de riool of in het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Partikelfilter P2 gebruiken.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyethyleenacetaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be