caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234100/064232_EXC_PremiumColor_B3_WA_9_4_L.png

PremiumColor

Binnenmuurverf in heldere en intensieve kleuren, goed te reinigen.

Toepassing

Voor schilderwerk in heldere kleuren op alle binnenmuren en plafonds die zwaar worden belast. Als toplaag op oppervlakken die dekkend met Caparol binnenmuurverven geschilderd zijn. PremiumColor geeft een fraai mat oppervlak met een briljant uiterlijk. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen, reukarm en milieusparend
  • zeer goed bij te werken
  • minimale emissie en vrij van oplosmiddelen
  • voorkomt het zgn. schrijfeffect
  • geeft intensieve, briljante kleuren
  • gemakkelijk te verwerken
  • bestand tegen met water verdunde desinfecteer- en reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

ColorExpress
2.35L, 4.7L, 9.4L

Kleur

PremiumColor wordt uitsluitend als basismateriaal geleverd en moet voor verwerking met ColorExpress op kleur gemaakt worden. Bij afname vanaf 100 liter in een kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.
De kleur vooraf controleren op juiste menging. Op grote oppervlakken altijd materiaal met een zelfde charge gebruiken.
Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Deze grondkleuren zijn met Color-Express op kleur te maken.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaPrim decor.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck
Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm 
Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiXX.

Opbouw van het systeem

Eén of twee afwerklagen aanbrengen met PremiumColor, onverdund.
Bij grote oppervlakken mag de PremiumColor met max. 3 % water worden verdund.
Bij slecht dekkende kleuren eerst een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer in de kleur volgens het Caparol-grondkleursysteem.

Verwerking:
Ook indien het materiaal na het aankleuren in de schudder geschud werd, moet PremiumColor vlak voor het aanbrengen goed doorgeroerd worden. Gelijkmatig aanbrengen met een middellange verfroller (14 tot 18 mm). Let erop dat er geen opéénhoping van het materiaal plaatsvindt aan de zijkanten van de verfroller. Extra aandacht geven bij randen en hoeken. Altijd in één richting narollen omdat anders zichtbaar blijvende rolbanen kunnen ontstaan.
Gereedschap reinigen onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog na ca. 3 dagen. De verflaag is na 14 dagen drogen belastbaar en reinigbaar.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken en in één richting narollen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.
Vanwege de speciale producteigenschappen PremiumColor niet met andere producten mengen.
Bij toepassing van zelfklevende sjablonen, tape of plakband kan op de PremiumClean een verminderde hechting optreden. Neem vooaf een test.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij aanraking met de huid onmiddellijk met overvloedig water en zeep wassen. 

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit ptoduct (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaatdispersie, silicaat, water, additieven, conserveringsmiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be