caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192855/056669_CapaSan_ZA_BE_NL.png

CapaSan

Binnenmuurverf met fotokatalytische werking
voor verbetering van het binnenklimaat.

Toepassing

CapaSan is een topklasse binnenmuurverf met bijzondere eigenschappen. De fotokatalytische werking van de verflaag zorgt voor afbraak van organische vervuiling zoals formaldehyde in de ruimte. Tevens reduceert de verflaag de geur van onder andere tabaks- en kooklucht. Met CapaSan wordt op eenvoudige wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezond binnenklimaat.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • met water te verdunnen
  • waterdampdoorlatend µd <0,1 m
  • zeer goed dekkend

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

  • Standaard  5 l en 10 l

Kleur

Wit.

Vanwege de fotokatalytische werking kunnen uitsluitend minerale kleurpigmenten worden gebruikt om CapaSan op kleur te brengen.
Kleuren met een reflectiewaarde van >70 zijn te verkrijgen.
CapaSan kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.
Is CapaSan op kleur gebracht dan kunnen geringe hoeveelheden oplosmiddel aanwezig zijn.
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Glansgraad

Mat conform (DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300 :
Indien CapaSan op kleur is gebracht kan een geringe afwijking zich voordoen.

Natteslijtage

Klasse 3, komt overeen met wasvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

Fijn (<100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Attentie
Houd rekening met Arbo-wetgeving.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (minimale drukvastheid 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix.
Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken.
Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende
oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een muurverf van Caparol die ongevoelig is voor schimmelaangroei.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

CapaSan aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.
 
Airless-spuitapparatuur
spuithoek:   50°
nozzle:        0,021-0,026"
druk:          150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met CapaSan, eventueel verdund met maximaal 5% water. Op contrastrijke ondergronden is een grondlaag, verdund met maximaal 5% water, noodzakelijk. Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 7 m2/L  per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Om ongelijkmatig opdrogen van op kleurgebrachte CapaSan te voorkomen de ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer in de kleur van de afwerklaag. Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
De fotokatalytische werking kan op termijn een lichte kleurafwijking geven. Plaatselijke reaparaties kunnen na schilderen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

 
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentel indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is < 1 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaat, titaanwit, zinkoxide, calciumcarbonaat, silicaat, water, cellulose, additieven, conserveermiddel.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be