caparol_pim_import/caparol_be/products/image/239276/065288_EXC_NespriTeXX_matt_B1_WA_12_5_L_FR.png

Nespri®TeXX Matt

Speciale muurverf voor het rationeel behandelen van binnenmuren met het NESPRI-spuitsysteem.

Toepassing

Nespri®TeXX Matt is, met het speciaal door Caparol ontwikkelde NESPRI-spuitsysteem, nevelvrij te verspuiten. Nespri®TeXX Matt is een goed dekkende, matte binnenmuurverf voor plafond en wand. Door de goede vulling is Nespri®TeXX Matt bijzonder geschikt als afwerking op bijvoorbeeld rauhfaserbehang. De naden worden nagenoeg onzichtbaar.

Eigenschappen

  • nevelvrij en rationeel te verspuiten met het NESPRI-spuitsysteem
  • minimale emissie
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • waterdampdoorlatend, µd <0,1 m
  • dekt uitstekend, veelal is een laag voldoende
  • vrijwel onzichtbaar bij te werken

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

  • Standaard: 25 liter Hobbock, 120 liter vat
  • ColorExpress: 12½ liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren.
Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Eigenhandig op kleur brengen vergroot de vorming van spuitnevel.
NespriTeXX kan af fabriek op kleur geleverd worden.
Bij toepassing op grote oppervlakken steeds materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.
NespriTeXX is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren met een reflectiewaarde tot ca. 70.

Glansgraad

Mat, 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

conform DIN 13300:

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 3, is wasvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 5,5 m2/l of 175 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Dupa Fix Grund. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Voorstrijken met CapaSil Primer, CapaGrund Universal NESPRI, CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende
oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer of CapaGrund Universal.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm 
Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiX.

Verwerkingsmethode

Nespri®TeXX Matt aanbrengen met de speciaal door Caparol ontwikkelde NESPRI-Airless-spuitapparatuur.
Specifieke NESPRI-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot de ondergrond moet maximaal 30 cm bedragen, zonodig een speciaal verlengstuk gebruiken. De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak. Specifieke NESPRI-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot de ondergrond moet maximaal 30 cm bedragen, zonodig een speciaal verlengstuk gebruiken. De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
 
Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het NESPRI-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt.
Deze materialen zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen te verwerken.

NESPRI-spuitsysteem
Grote oppervlakken:
spuithoek 30°
nozzle 0,015-0,019"
Besnijden:
spuithoek 20°
nozzle 0,013"

Apparatuur met water schoonmaken.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige Nespri®TeXX-verflaag aanbrengen met de speciaal ontwikkelde NESPRI-Airless-spuitappartuur en direct narollen met een goede muurverfroller (12-16 mm).
Op contrastrijke en sterk zuigende oppervlakken kan een grondlaag noodzakelijk zijn.

Verbruik

Ca. 5,5 m2/l per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ooppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na
ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
In gevoelige ruimten de geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Mengen met andere producten
NespriTeXX mag, uitgezonderd AmphiColor of CaparolColor, niet met andere verfproducten gemend worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS = 0 %.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be