caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192861/056674_NespriSilan_ZA_BE_NL.png

NespriSilan

Siliconenhars-emulsie muurverf voor het rationeel behandelen van plafond en binnenmuren met het NESPRI-spuitsysteem.

Toepassing

Nespri Silan is, met het speciaal door Caparol ontwikkelde NESPRI-spuitsysteem, nevelvrij te verspuiten.Nespri Silan is een goed dekkende, matte binnenmuurverf voor plafond en wand.
Door de zeer eenvoudige verwerking en de lange ‘open tijd’, is Nespri Silan op oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht) zonder aanzetten te verwerken.

Eigenschappen

 • nevelvrij en rationeel te verspuiten met het NESPRI-spuitsysteem
 • minimale emissie
 • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
 • met water te verdunnen
 • µd <0,1 m
 • vanwege de hoge dekkracht is veelal een laag voldoende

Materiaalbasis

Een combinatie van sliconenharsemulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

 • Standaard:
  25 l hobbock, 120 l vat
 • ColorExpress:
  12½ liter

Kleur

Wit.
 
Op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen. Eigenhandig op kleur brengen vergroot de vorming van spuitnevel. Nespri Silan kan af fabriek op kleur geleverd worden. Bij toepassing op grote oppervlakken steeds materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer. Voor gebruik de kleur controleren.

Met ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zeer mat, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 6 m2/l of 170 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer of AmphiSilan Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of AmphiSilan Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer, AmphiSilan Primer, CapaTex Fix.
Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende
oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer of
AmphiSilan Primer.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of AmphiSilan Primer NESPRI. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Nespri Silan verspuiten met het speciale NESPRI-spuitsysteem

NESPRI-spuitsysteem
Grote oppervlakken:
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019"

Besnijden:
spuithoek 20°
nozzle 0,013"

Specifieke NESPRI-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot de ondergrond moet maximaal 30 cm bedragen, zonodig een speciaal verlengstuk gebruiken. De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
 
Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het NESPRI-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt. Deze materialen zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen te verwerken.
 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige Nespri Silan-verflaag aanbrengen met de speciaal ontwikkelde NESPRI-Airless-spuitappartuur en direct narollen met een goede muurverfroller (11-16 mm).
Op contrastrijke en sterk zuigende oppervlakken kan een grondlaag noodzakelijk zijn.

Verbruik

Ca. 170 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ooppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Nespri Silan is alkalisch. Omgeving van de te behandelen oppervlakken goed afdekken. Verfspatten op bijv. lakverf, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct afwassen.
 
Mengen met andere verfproducten
Nespri Silan mag, uitgezonderd AVA of CaparolColor, niet met andere verfproducten gemengd worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
 
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
 
Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

in geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS = 0 %.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, polysiloxaan, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon)..

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be