AirTex Satin

Bijzonder goed te verspuiten, zijdematte muurverf op basis van kunststoflatex voor binnen.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/62441/028623_AirTex_Satin_15L_NL.png

Toepassing

Hoogwaardige latexmuurverf voor gladde, gestructureerde en goed te reinigen oppervlakken, binnen. Bijzonder geschikt als renovatieverf op bijvoorbeeld Capaver Glasvezelweefsel, rauhfaserbehang en andere ondergronden. AirTex Satin kan met het Nespri-TEC- spuitsysteem nevelarm verspoten worden, echter niet geheel nevelvrij.

Eigenschappen

  • Vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • Met water te verdunnen en reukarm
  • Waterdampdoorlatend    μd <0,2 m
  • Accentueert de ondergrondstructuur
  • Eenvoudig te verwerken
  • zeer goer te reiniging
  • bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Kunststoflatex.

Verpakking

15 en 25 liter

Kleur

Wit.
Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D-, CaparolColor en andere kleurenwaaiers. AirTex Satin is op kleur te brengen met CaparolColor-, AVA-, of AmphiColor- mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in en een keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in een bepaalde kleur kan deze af fabriek op kleur geleverd worden. De kleur voor gebruik controleren.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij. Maximaal zes maanden houdbaar.

Natteslijtage

Klasse 1 (is schrobvast) conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2 bij een verbruik van 140 ml/m2 of 7 m2/l.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol- Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken.
Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

AirTex Satin aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless
spuithoek 50°
nozzle 0,019-0,021”
druk 150-180 bar

Nespri-TEC-spuitsysteem
AirTex Satin kan met het Nespri-TEC-systeem nevelarm verspoten worden.
Grote oppervlakken:
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019”
Besnijden:
spuithoek 20°
nozzle 0,013”

Specifieke Nespray-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot de ondergrond moet maximaal 30 cm bedragen, zonodig een speciaal verlengstuk gebruiken.

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden.
De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag AirTex Satin aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

Op een ondergrond met kleurcontrast is het noodzakelijk eerst een grondlaag aan te brengen met AirTex Satin, verdund met 10% water. Een zuigende ondegrond voorstrijken met CapaSil Primer.

Verbruik

Vanaf 140 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in- nat zonder onderbreking worden gewerkt. Bij spuiten materiaal goed doorroeren en zeven. In combinatie met koperzouten kan Airtex Satin tot bruinverkleuring leiden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Kan allergische huidreacties veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken. 

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaat, titaandioxyde, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be