caparol_pim_import/caparol_be/products/image/240054/065456_EXC_CapaTex_Soft_B1_WA_10_L.png

CapaTex Soft

Zijdematte goed reinigbare latexverf oplosmiddel- en weekmakervrij.

Voor een zijdematte en goed reinigbare afwerking op wanden en plafonds.
Uitermate geschikt als afwerking op Capaver Glasvezelweefsel, rauhfaserbehang en andere gestructureerde ondergronden.

Toepassing

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (alle pleisterwerk, beton, metselwerk), gipspleister, gipsbouwplaten, hardboard, prefab bouwelementen, goed hechtende oude verflagen evenals rauhfaser en glasweefsel.

Eigenschappen

  • oplosmiddel-en weekmakervrij
  • met water te verdunnen en reukarm
  • bijzonder wit
  • zeer goed reinigbaar, bestand tegen gebruikelijke, met water verdunde reinigingsmiddelen
  • eenvoudig te verwerken

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

  • 1.25L, 2.5L, 5L, 10L

Kleur

Wit en kleur.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de Caparol 3D-plus en andere kleurenwaaiers. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Zijdemat  85°- 6.5 GU (conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2 (volgens DIN EN 13300)

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik vanaf 7 m2/l

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Vastestofgehalte

59% gew.
39% vol.

Attentie

Bij toepassing op vinyl/vliesbehang kunnen weekmakers vrijkomen (lijmwerking op het oppervlak).
De ondergrond moet vooraf op deze wisselwerking getest worden.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet zuiver, droog en draagkrachtig zijn. In de regel kunnen renovatielagen binnen zonder speciale grondlaag uitgevoerd worden. Voor nieuwe verflagen moet een geschikte voorstrijkmiddel uit het Caparol-productassortiment volgens de betreffende technische voorschriften gebruikt worden.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua-inn N°1.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
Primeren met CapaGrund Universal.

Cellenbeton

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaGrund Universal.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Droog wegborstelen. Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken afschilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Acrylaat voegkit
Respecteer de volledige uithardingstermijn van de nieuw aangebrachte kit, volg de voorschriften van desbetreffende kit-fabrikant.

Verwerkingsmethode

CapaTex Soft aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,017-0,021"
Druk: 150-180 bar

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTex Soft aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.
Op een ondergrond met kleurcontrast is het noodzakelijk eerst een grondlaag aan te brengen met CapaTex Soft, verdund met max. 10% water. Ongelijkmatig zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaPrim Decor.

Verbruik

Vanaf 8 m2/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droging.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie.
In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
In combinatie met koperzouten kan CapaTex Soft tot bruinverkleuring leiden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Buiten bereik van kinderen houden.Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren.Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product.Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Meer informatie zie veiligheidsfiche.
Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Titaandioxide, vulstoffen, additieven
bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-iso thia -zol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be