caparol_pim_import/caparol_be/products/image/207824/060514_Disbocret_515_Betonfarbe_RU.png

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich

Hoogwaardige, scheuroverbruggende beschermlaag met extreem hoge dekking speciaal voor beton - ook met oude verflagen.

Toepassing

Beschermende coating voor wanden en plafonds van beton in o.a. parkeergarages. Binnen en buiten toe te passen.

Eigenschappen

 • weerbestendig
 • alkalivast, verzeept niet
 • UV-bestendig
 • scheuroverbruggend bij oppervlakkige scheuren <0,1 mm
 • waterdampdiffusie-open
 • CO2- en SO2 -remmend
 • bestand tegen dooizout
 • hoog vullend en goede vloeiing
 • bij volledige bepleistering met DisboCRET 505 zonder voorstrijken al na ca. 6 uur aan te brengen
 • In combinatie met DisboXAN 450 resp. DisboXAN 451 als OS 2 (OS-B) en in combinatie met DisboCRET 505 resp. DisbocCRET 510 Fals OS 4 (OS-C) volgens de richtlijnen/ZTV-ING getest.
 • voldoet aan de eisen van EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton.

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie.

Verpakking

12 liter

Kleur

Wit.
Speciale kleuren af fabriek te leveren. Informeer vooraf naar de levertijden.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

Kleurvast conform BFS nr. 26:

Bindemiddel: Klasse A
Pigment: Groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat, G2

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Een ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 65 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 40–50 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µH2O

5.500

Diffusieweerstandsfactor µCO2

2.300.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,88 m (bij 160 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 368 m (bij 160 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Beton, DisboCRET-mortels, minerale pleisters evenals goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen.
De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld ≥ 1,0 N/mm2 bedragen, laagste enkele waarde minimaal 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken
De ondergrond moet schoon en vrij van losse delen zijn.
Substanties die onthechting veroorzaken (bijv. olie, vet) met geschikte methode verwijderen. Sterke verontreiniging zoals mos- en algaangroei en glasachtige, niet draagkrachtige cementsteen door bijv. stralen verwijderen.
De ondergrond mag geen roest bevorderende bestanddelen (zoals. chloriden) bevatten.

Geschilderde oppervlakken
De hechting testen.
Niet-draagkrachtige afwerklagen en elastische, scheuroverbruggende verfsystemen verwijderen bijvoorbeeld door stralen met geschikte straalmiddelen.
Goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen reinigen d.m.v. hogedruk waterstralen of stoomcleanen. De functionaliteit van het complete verfsysteem testen door een proefvlak op het object.

Reparaties
Om een gelijkmatige eindafwerking en voldoende laagdikte te bereiken, moeten gaten, poriën, oneffenheden of overmatig ruwe plekken na voorbehandeling van de ondergrond geëgaliseerd worden met materialen uit het DisboCRET-systeem, overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed oproeren. Afhankelijk van weersomstandigheden, verwerkingsmethode of ondergrond verdunnen met max. 5% water. Bij spuitapplicatie met max. 1-2% water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Het materiaal kan aangebracht worden met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij verwerking met airless-spuitapparatuur de filters regelmatig reinigen om verstoppingen te voorkomen (spuitopening 0,018"-0,021").
Aanbrengen met een geschikte roller geeft op gladde betonnen oppervlakken een lichte structuur.
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen. Zonodig beschermende maatregelen treffen.

Laagdikte

Voor voldoende oppervlaktebescherming is een minimale drogelaagdikte van 80 µm noodzakelijk.

Opbouw van het systeem

OndergrondGrondlaag
In het systeem OS2 op BetonDisboXAN 450
Zuigende, minerale ondergrond 
(bijv. beton, pleisterwerk) DisboCRET 
CapaTex Fix
1 : 4 met water verdund
Volledige pleisterlaag met DisboCRET 505 vervalt
Pleisterlaag met DisboRET 510 vervalt
Goedhechtende, harde verflagenCapaGrund Universal
Goedhechtende laklagenDisbon 481 2K-EP-Universalprimer


Niet beloopbare horizontale en hellende oppervlakken van bijv. borstweringen moeten porie-vrij zijn en voldoende afschot hebben. Deze delen voorstrijken met DisboXID 420  en afzanden met DisboADD 942 . Aansluitend volgt een tussen- en een afwerklaag met DisboCRET 515 . Er mag geen water op blijven staan.

Verbruik

Ca. 5 m2/l per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog na 4 uur, na 6 uur door regen te belasten en na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte DisboCRET® 515 Betonfarbe op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Certificaat

 • Testrapporten op aanvraag verkrijgbaar

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn.

Waarschuwing.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.


In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 40 g/l VOS.

Giscode

BSW20

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
09
 DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Oppervlaktebescherming - coating
OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d en ZA.1e
Hechting / Gitterschnitt≤ GT2
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheidklasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte ter beoordeling van de hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Brandgedragklasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare gebreken

EN 1504-2

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en reparaties van betonconstructies - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten die aan deze norm voldoen moeten voorzien zijn van het CE-logo.