caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218629/061997_DisboCRET_535_12_5_L.png

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur

Transparante en semi-transparante coating voor beton. Vrij van oplosmiddelen.

Toepassing

Transparante en semi-transparante afwerkingen ter bescherming van beton en
uitgewassen grindbeton tegen schadelijke stoffen en water. Voorkomt mos- en algenaangroei.

Eigenschappen

  • weer-, alkali- en UV-bestendig
  • goed te reinigen
  • waterdampdoorlatend
  • sneldrogend
  • SO²- en CO²-remmend
  • voorkomt slijtage en het roesten van betonijzer

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie.

Verpakking

12½ liter.

Kleur

Transparant

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur is met het ColorExpress op kleur te maken in ruim 700 kleuren.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062

Opslag

Koel, vorstvrij en droog bewaren.
Onaangebroken verpakking ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 34 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 30 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

3.500

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

1.000.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,28 m (bij 80µm droge laagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 80 m (bij 80µm droge laagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Geschikte ondergronden zijn, beton, DisboCRETmortels.
De scheursterkte van de ondergrond moet meer dan 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Verontreiniging zoals mos- en algengroei en niet-vaste cementsteen door stralen (hoge druk)
verwijderen. De ondergrond mag geen roestbevorderende bestanddelen (bijv. chloriden) bevatten.

Om een gelijkmatige en voldoende laagdikte te verkrijgen, moeten beschadigingen, gaatjes, scheuren en oneffenheden met een daarvoor geschikt materiaal uit het Disbocret-systeem gerepareerd worden. Reparaties kunnen na het schilderen met DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur zichtbaar blijven

Materiaalbereiding

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur als grondlaag met 20% water verdunnen. Het verdunde materiaal mengen tot een homogene massa ontstaat.

Tussen- en afwerklaag
DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren.
Voor een lazerende afwerking het materiaal met ColorExpress in de juiste kleur brengen.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur aanbrengen kwast of roller.
Het beste lazeereffect wordt bereikt door de lasur met een zachte (ovale) borstel in korte kruisslagen op het gehele oppervlak aan te brengen en met een zachte borstel na te slechten.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, sterke wind, regen en op verwarmde
oppervlakken. Indien noodzakelijk, beschermende maatregelen nemen.

Laagdikte

Voor een goede bescherming van het oppervlak is een drogelaagdikte van 80 µm noodzakelijk.

Opbouw van het systeem

Grondlaag:
Op normaal zuigende betonnen oppervlak een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur verdund met 20% water.
Op sterk of ongelijkmatig zuigende oppervlakken gronden met Caparol Dupa Fix Grund.

Tussen- en afwerklaag:
Een tussenlaag en een afwerklaag aanbrengen met DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur,
onverdund. Bij transparante afwerkingen kunnen lichte  kleurveranderingen van de ondergrond optreden.
Bij betonnen oppervlakken met witte cement of witte marmertoeslag de kleurverandering door een proef op het object vaststellen.
De kleur van transparante lagen moet aan de kleur van de ondergrond aangepast worden om een bont oppervlak te voorkomen.
Bij het aanbrengen van de DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur altijd nat-in-nat werken. Om aanzetten te voorkomen altijd met minimaal 2 personen werken.

Let op
Semi-transparante producten laten de kleur van de ondergrond enigszins zien. Hierdoor wordt de kleur van de lasur beïnvloed. Ook zuiging van de ondergrond, laagdikte, gereedschap en individuele handschrift van de verwerker spelen een rol in het eindresultaat. Altijd vooraf een proef op het object maken.

Verbruik

Grondlaag
DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur
Caparol Dupa Fix Grund

ca. 4,5 - 6,5 m2/l
ca. 3,5 -6,5m2/l

Tussen- en afwerklaag
DisboCRET 353ca. 4,5 - 6,5 m2/l
per laag, onverdund

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Zie technisch informatieblad van Dupa-grund

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog na ca. 1 uur, na 6 uur regenvast. Over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Waarschuwing.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Dit product is een "behandeld voorwerp” volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: pyrithione zinc (CAS-Nr. 13463-41-7), terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.

Productcode

M-DF 01F

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-535-009992

EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - Coating
EN 1504-2: ZA.1d en ZA.1e
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
WaterdampdoorlaarbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaarbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E

EN 1504-2

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van
betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke
eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een schitterende noodoplossing