caparol_pim_import/caparol_be/products/image/212696/061411_EXC_Muresko_B1_WA_10_LT_NL.png

Muresko

Hoogwaardige siliconenhars-muurverf met een minerale uitstraling. Zeer open voor waterdamp en toch waterwerend.

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. De siliconenhars-gevelverf geeft een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2. Daarbij wordt, net als bij een hoogwaardige, zuivere acrylaatverf: weerbestendigheid, geen verkrijting, goede hechting en een ruime kleurkeuze gegarandeerd.

Op ruw pleisterwerk kan Muresko, afhankelijk van de mate van verdunnen, zowel structuurbehoudend als structuurnivellerend worden toegepast. Bijzonder goed geschikt voor het schilderen van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

  • zeer waterdampdoorlatend en waterafstotend conform DIN 4108
  • In vele kleuren aankleurbaar en kleurstabiel
  • alkalivast, verzeept daardoor niet

Materiaalbasis

Siliconenhars en zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking

2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Voor gebruik de juistheid van de kleur controleren. Op samenhangende vlakken enkel kleuren uit dezelfde charge gebruiken. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress- systeem. Muresko is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende, intensieve kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  B
Groep:   1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat, G3 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij. Verpakking goed gesloten houden.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

<100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-Waarde) ≤0,1[kg/(m2.h0,5)] (laag) W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm-Waarde <0,14 m (hoog), V1

Bij materiaal op kleur kunnen er geringe afwijkingen zijn.

Aanvullende producten

Caparol Trocknungsbeschleuniger

Bij lage temperaturen, van 1 °C tot ca. 10 °C., kan, om de verflaag Muresko sneller regenvast te krijgen, de juiste dosering Caparol Trocknungsbeschleuniger toegevoegd worden. Raadpleeg hierbij het etiket.

Product-nr.

110

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe en oude buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van
dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister
(drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
De sierpleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de Muresko SilaCryl wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij
ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund
Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen en kan veelal na 7 dagen wachten geschilderd worden.
Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen en gevelisolatiesystemen met polystyreen-isolatieplaten een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.


Nieuwe silicaat-sierpleisters
Schilderen met Caparol Sylitol®-producten.

Oude silicaatverven
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Cellenbeton met goed hechtende verflagen 
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen het Caparol producten programma raadplegen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal.
Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Goed hechtende dispersie- dispersiesilicaat- en siliconenharsverflagen
Oude verflagen reinigen door hogedruk stoomstralen. Na voldoende drogen de ondergrond testen:
Gering zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Matig tot sterk zuigend:
Voorstrijken met Caparol AmphiSilan Tiefgrund, onverdund.
Poederend en krijtend:
Voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Glanzende en waterafparelende (hydrofobe) vlakken:
 
Mechanisch opruwen. Grondlaag met Capagrund Universal. 
Moest er na het mechanische opruwen nog steeds  afparelend water hebben, raden we een grondlaag aan met Dupa-Haftgrund.

Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen 

Oude pleisterlagen reinigen met een ge- schikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling worden overgeschilderd.

Niet goed hechtende lak, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen 
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende opper- vlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen 
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken 
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met Cap-elast.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie 
gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.
Voor verwerking met de airless adviseren wij de Muresko Nespri-TEC te gebruiken.

Opbouw van het systeem

Grond- en/of tussenlaag
Muresko verdunnen met maximaal 10% water.

Afwerklaag
Muresko verdunnen met maximaal 5% water.

Om de structuur te behouden op ruw pleisterwerk de grondlaag verdunnen met max. 15-20% en de afwerklaag verdunnen met maximaal 10% water.

Verbruik

Ca. 7 m2/L per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C maximaal +30°C voor materiaal, ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte Muresko op een alkalische ondergrond moet worden
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.

Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Uitsluitend met kwast of roller te verwerken.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reactieproduct uit: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Octhilinon (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1), Carbendazim (ISO) (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentel indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is < 40 g/l (2010). Dit product bevat . 20 g/l VOS.

Productcode

BSW50

Inhoudstoffen

silicaten, calciumcarbonaat, titaanwit, glycolether, additieven, bus- en filmconserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een schoolvoorbeeld

Rendabele verf

Een schitterende noodoplossing

Gevel Moeder Babelutte krijgt…

Gevel straalt weer als vanouds

Total make over van een geklasseerde…