caparol_pim_import/caparol_be/products/image/152685/049581_OptiGrund_WE1_10L_NL.png

OptiGrund

Diep indringend en hydrofoob voorstrijkmiddel op basis van SilaCryl voor binnen en buiten.

Toepassing

Nivelleert de zuigkracht van ongelijkmatig of sterk zuigende oppervlakken en verstevigt licht zanderige pleisters en betonnen oppervlakken, binnen en buiten. Ook te gebruiken op gips- en gipskartonplaten binnen met als afwerking dispersie-, siliconenhars- en polymerisaatharsverven en in ruimten met electrische installaties die niet tegen explosies zijn beveiligd en ontoereikend geventileerd zijn, of waar levensmiddelen worden geproduceerd of opgeslagen.

OptiGrund heeft zeer kleine bestanddelen door toepassing van SilaCryl-technologie, dringt daardoor diep in de ondergrond door en is tevens hydrofoob. Door speciale toevoeging is het mogelijk om met een zgn. zwartlicht lamp de werking van het voorstrijkmiddel te bezien, ook nadat er een muurverflaag is aangebracht.
De muurverflaag voorzichtig inkrassen en met de lamp beschijnen, er volgt dan een blauw-violette reflectie.

Eigenschappen

  • klaar voor gebruik
  • reukarm
  • milieusparend
  • hydrofoob
  • oplosmiddelvrij
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Met siliconen gemodificeerde, met water te verdunnen acrylharshydrosol.

Verpakking

1, 5 en 10 liter

Kleur

Blauw-transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,02 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond is één onverdunde laag voldoende. Op sterk zuigende oppervlakken éénmaal verzadigd aanbrengen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen. Een lichte glans is vanwege de indicator aanwezig.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond ca. 5 - 7 m2/L Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

OptiGrund aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur, of airless spuiten.
 
Airless spuitapparatuur
spuithoek 60°
nozzle 0,029˝
druk 50 bar
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

OptiGrund is niet geschikt voor horizontale vlakken die met water worden belast.

Vanwege de speciale eigenschappen mag OptiGrund niet met andere materialen worden gemengd.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professionele toepassing
 
Buiten bereik van kinderen houden.
Adem damp en spuitnevel niet in.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Caparol in de bioscoop

Caparol in de bioscoop

Rendabele verf