caparol_pim_import/caparol_be/products/image/211036/061217_Disbon_DisboFEIN_330_25kg.png

DisboFEIN 330 1K-Beschichtung Porenbeton

Siliconhars-dispersieverf voor cellenbetonplaten

Toepassing

Oppervlakbescherming voor gevels van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

DisboFEIN 330 voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen.
  • waterdampdoorlatend
  • lage capillaire wateropname
  • enigszins elastisch
  • weers- en vervuilingsbestendig

Materiaalbasis

Siliconharsemulsie, polymeerdispersie

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit.
Andere kleuren, tegen meerprijs leverbaar.

Met maximaal 10% AmphiColor of CaparolColor eigenhandig op kleur te maken. De lichtreflectiewaarde moet groter zijn dan 20.

Kleurvast conform BSF nr. 26::
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3 afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren. In gesloten verpakking maximaal 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,5 m conform DIN EN ISO 7783

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,03 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Nieuwe en geschilderde cellenbetonplaten. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak van cellenbeton grondig afborstelen en reinigen.  Reparaties met een diepte van 5 mm of meer uitvoeren met Disbofein 331 Reparaturmörtel. Oneffenheden met een diepte tot 5 mm uitvlakken met Disbofein 332 Spachtel.

Gereedmaken van het materiaal

Roer het materiaal goed door. De eerste laag verdunnen met water tot maximaal 10%. De afwerklaag tot maximaal 5%.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een roller
De eerste laag opbrengen met een lamsvachtroller. De afwerklaag per cellenbetonplaat met een lamsvachtroller aanbrengen en direct in één richting narollen met een structuurroller (zoals moltropeen) in de gewenste structuur.

Aanbrengen met spuitapparatuur
DisboFEIN 330 kan ook met geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. Het materiaal na aanbrengen gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller. De afwerklaag met een structuurroller (bijv. moltopreen) in één richting narollen. Niet verwerken in de directe zon, sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Indien nodig, stellingzeilen hangen.

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in- nat zonder onderbreking doorwerken. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Nieuwe laag
Op nieuwe, onbehandelde oppervlakken van cellenbeton een voorstrijklaag aanbrengen met DisboFEIN 330, verdund met max. 10 % water. Na droging een eindlaag met DisboFEIN 330.

Renovatie met weefselwapening
Draagkrachtige, oude verflagen reinigen en afhankelijk van de zuiging voorstrijken met Capagrund Universal, Tiefgrund TB of OptiGrund. Capatect Gewebe 650/110 in de eerste natte laag DisboFEIN 330 over het gehele oppervlak zonder blazen inbedden en aandrukken met een roestvrijstalen spaan. Vrijliggend weefsel bij overgangen en V-naden na drogen van de tussenlaag wegsnijden. Vnaden en voegen niet meebehandelen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met DisboFEIN 330. De eindafwerking gelijkmatig aanbrengen en in één richting structureren met een structuurroller (zoals moltopreen).
Er op letten dat het oranje weefsel volledig en voldoende bedenkt is.

Verbruik

Grondlaag: 0,9 kg/m2
Afwerklaag: 0,9 kg/m2
Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum verbruik van 1,8 kg/m2 noodzakelijk. Wordt wapeningsweefsel toegepast dan moet het minimum verbruik van het totale verfsysteem ca. 3 kg/m2 zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid tussen de 6 en 12 uur droog. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
Conform EU-richtlijn

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat: mengeling van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een „behandeld product" conform EU-verordening 528/2012 (geen biocide) en bevat volgende biocide werkstoffen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Combifilter A2/P2 gebruiken. 

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Verpakking en materiaal afvoeren volgens de lokale wetgeving.

Giscode

BSW50

Productcode

M-DF02 (verouderd)

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be