caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192867/056678_Duparol_BE_NL.png

Duparol

Oplosmiddelhoudend, matte buitenmuurverf speciaal voor toepassing op beton en vezelcementplaten. Probleemoplosser voor kritische oppervlakken.

Toepassing

Voor weervaste lagen, buiten, speciaal op beton en vezelcementplaten, met een uitstekende beschermende werking tegen agressieve luchtverontreinigingen. Duparol bevat geen water, is ongevoelig voor vorst.

Eigenschappen

  • weervast
  • waterwerend
  • spanningsvrij
  • ongevoelig voor vorst tijdens opslag en verwerking
  • alkalivast, verzeept niet

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

12½ liter

Kleur

Wit.

Bij toepassing van Duparol in kleur (reflectiewaarde <70) moet Dupa-Haftgrund of CapaGrund Universal in dezelfde kleur worden worden toegepast als dekkende grondlaag. Bij toepassing van Duparol in donkere kleuren kunnen reparaties verkleuringen geven. Kleur vooraf testen. Reaparaties kunnen zichtbaar blijven.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  A
Groep:  1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

<100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,2–1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

100 – 200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

> 50 m, C

Wateropname

w-waarde ≤ 0,1 [kg/(m2.h0,5)] (laag)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

≥ 0,14 - < 1,4 m  V2

Aanvullende producten

Dupa-Haftgrund
Voorstrijkmiddel dat af fabriek op kleur geleverd wordt als Duparol wordt toegepast in donkere kleuren.

Dupagrund
Verdunnings- en voorstrijkmiddel voor Duparol.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Gerepareerde plekken moeten goed afgebonden en droog zijn. Grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisterlagen impregneren met OptiGrund ELF. Sterk zanderige, murwe pleisterlagen voorstrijken met Dupa-grund. Kalkhoudende pleisterlagen behandelen met Sylitol of AmphiSilan.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op zwak zuigende of gladde ondergronden een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grof poreuze, matig
zuigende of zuigende oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund ELF. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Aan de oppervlakte dichte en weinig zuigende platen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zandende en sterk zuigende platen voorstrijken met Dupa-grund. Vrij liggende platen ook aan de achter- en zaagzijde behandelen.
Nieuwe, sterk alkalische platen voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit en de mogelijkheid van kalkuitbloeiïngen de platen rondom voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer. De hechting en verdraagzaamheid door middel van een proef vaststellen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet droog, vrij van zoutuitbloeiingen en scheuren zijn. Impregneren met Dupa-grund.

Draagkrachtige kunstharspleisterlagen
Oude, goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Voorstrijken met CapaGrund Universal. Nieuwe pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lak- en dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen mat schuren. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met CapaGrund Universal.

Goed hechtende, oude silicaatverflagen en sierpleisters
Met Sylitol of AmphiSilan schilderen.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
 
Niet goed hechtende lak- of dispersie-verflagen en kunstharssierpleisters
Geheel verwijderen bijvoorbeeld door afbijten en reinigen door hogedruk waterstralen. Een matig zuigend of glad oppervlak voorstrijken met CapaGrund Universal.
Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Door roet of industriegassen aangetaste oppervlakken
Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een geschikt reinigingsmiddel. Een voorstrijklaag aanbrengen die afgestemd is op de aard van de ondergrond.

Oppervlakken met mos-/algengroei of schimmel
Mos-/algengroei of schimmel mechanisch verwijderen en volgens voorschrift behandelen met een mos-/algendodend preparaat.

Oppervlakken met scheuren
Behandelen met Cap-elast.

Kalkzandstenen metselwerk
Met Sylitol of AmphiSilan behandelen.
Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Bij oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Fein- spachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Duparol aanbrengen met een oplosmiddelvaste kwast of roller.

Opbouw van het verfsysteem

In wit of lichte pasteltinten, reflectiewaarde >70:
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Duparol onververdund.
Een dekkende afwerklaag aanbrengen met Duparol, onverdund.

Intensieve kleuren met een reflectiewaarde <70:
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Dupa-Haftgrund (door de fabriek in de kleur van de afwerklaag gemaak) verdunnen met maximaal 10% Dupa-grund of met CapaGrund Universal is de kleur van de afwerklaag.
Een afwerklaag aanbrengen met Duparol, onverdund.

Verbruik

Op gladde oppervlakten ca.  6 m2/L per laag.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Duparol is ongevoelig voor vorst. De ondergrond moet echter droog zijn en vrij van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger. Gereedschap dat gebruikt is voor verwerking van Dupa-Haftgrund uitsluitend reinigen met nitroverdunner.

Attentie

Duparol en Dupa-Haftgrund mogen alleen met Dupagrund worden verdund. Niet mengen met andere verfproducten.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist of bij kans op regen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat- in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Duparol is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan en op gevelisolatiesystemen. Duparol is reversibel.

Bij toepassing van donkere kleuren kan de toplaag vlekkerig opdrogen.
Indien nodig een tussenlaag aanbrengen met CapaGrund Universal.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

bevat: 1H-imidazole-1-ethanamine, 2-(8-heptadecenyl-4,5-dihydro.

in geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking conform de plaatstelijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product is (cat. A/c) max. 430 g/l (2010). Dit product bevat max. 430 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Acrylaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, alifatische en aroma­tische koolwaterstoffen, additieven

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad