caparol_pim_import/caparol_be/products/image/253368/067906_Muresko_25L_1_NL.png

Muresko Nespri

Acrylaat buitenmuurverf op basis van SilaCryl.
Waterdampdoorlatend maar ook waterwerend en in vele kleuren te leveren.

Toepassing

Voor een hoogwaardige bescherming van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Applicatie door middel van het speciaal door Caparol ontwikkelde NESPRI-spuitsysteem.
Biedt een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2. Garandeert een hoge weerbestendigheid, geen verkrijting, goede hechting en een ruime kleurkeuze.

Eigenschappen

  • heel uitgebreide kleurkeuze
  • goede bouwfysische eigenschappen
  • hoge hechting
  • kleurvast, licht- en UV-bestendig
  • weerbestendig

Materiaalbasis

Siliconenhars en zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking

  • ColorExpress:
    12½ l

Kleur

Wit.
Kleuren af fabriek voor verwerking op controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal van één charge verwerken.

Muresko Nespri-TEC is op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Heldere en/of donkere kleuren zoals bijvoorbeeld geel, oranje en rood hebben een matige dekking. Dekkend voorstrijken met een kleur vanuit wit is aan te bevelen. Een tweede deklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  B
Groep:   1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Mat, G3

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Maximaal 6 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm E3

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag) W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm <0,14 m (hoog) V1

Bij materiaal op kleur kunnen de technische waarden gering afwijken.

Product-nr.

142

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Intacte gevelisolatie
Afwerkingen op basis van kunstharsdispersie, siliconenhars, silicaat of kalkcement volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen mag de temperatuur niet hoger zijn dan 60 °C. De ondergrond goed laten drogen. Voor het behandelen met Muresko de ondergrond voorbehandelen volgens de soort ondergrond als hieronder omschreven..

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende droogtijd in de regel na 2 weken, bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid te behandelen. Bij ongunstige weersomstandigheden rekening houden met langere droogtijden. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Om kalkuitboeiïng te voorkomen de reparaties voorstrijken met CapaGrund Universal. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Nieuwe silicaatpleister
Behandelen met producten uit Caparol Sylitol-producten.

Cellenbeton met goed hechtende verflagen
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen een Caparol-systeem toepassen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer.
Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile en krijtende verflagen reinigen door stoomstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer. Bij andere reinigingsmethoden (afwassen, borstelen, spuiten) impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen

Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende op- pervlakken voorstrijken met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa Putzfestiger.
Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met Cap-elast.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uit- vlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

NESPRI-spuitsysteem
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019”
Specifieke NESPRI-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken.

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden.
De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.

Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het Nespray-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt. De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het systeem

Grond-, tussen en/of afwerklaag:
Muresko NESPRI onverdund aanbrengen met de speciaal ontwikkeld NESPRI-airless-spuitapparatuur. Direct gelijkmatig narollen met een goede muuurverfroller.

Verbruik

Ca. 250 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C, maximaal +30°C voor materiaal, ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan-Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.
Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale
omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen; met langdurige werking.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep. 
Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, mengeling van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon  (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polysiloxaan, silicaten, titaanwit, calciumcarbonaat, water, glycolether, glycolen, bus- en filmconserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be