caparol_pim_import/caparol_be/products/image/266204/071017_EXC_Thermosan_NQG_NespriTEC_B1_WA_12_5_L_LONGLIFE_BE.png

ThermoSan Nespri

Matte buitenmuurverf op basis van siliconenhars, rationeel te verwerken
met het Caparol NESPRI spuitsysteem.

Toepassing

ThermoSan NQG NESPRI is, met het speciaal door Caparol NESPRI-spuitsysteem, nevelvrij te verspuiten. Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd waardoor gevels langer schoon blijven.
 
Door de speciaal ontwikkelde siliconenhars/bindmiddelcombinatie ontstaat een regendichte, waterdampdoorlatende verflaag op pleisterlagen en minerale oppervlakken. Ook geschikt als renovatielaag op goed hechtende silicaat- en matte dispersieverflagen, kunstharspleisters en gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

 • nevelvrij te verspuiten met het speciale NESPRI spuitsysteem van Caparol
 • verflaag is vrijwel ongevoelig voor schimmels, algen en mossen
 • bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
 • met speciale fotokatalytisch werkende pigmenten
 • alkalivast, dus onverzeepbaar
 • CO2 doorlatend
 • niet filmvormend, microporeus
 • spanningsvrij, niet thermoplastisch
 • reduceert streepvorming bij donkere  kleuren

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenharsemulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

 • ColorExpress: 
  12½ liter

Kleur

Wit.

Af fabriek op kleur te leveren. Om eventuele fouten in kleur te ondervangen het op kleur gemaakte materiaal voor verwerking testen. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.

ThermoSan Nespri-TEC is volgens het ColorExpress-systeem in vele kleuren te leveren. Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
 
Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(µd-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-waarde): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Bij materiaal in kleur kunnen de gegevens iets afwijken.

Aanvullende producten

AmphiSilan-Primer

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle voorkomende minerale ondergronden buiten.
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister
Pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is.
Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de ThermoSan NQG NESPRI wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Nieuwe silicaatsierpleister
Schilderen met Sylitol Fassadenfarbe

Oude silicaatverflagen en sierpleister
Goed hechtende lagen mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechten lagen geheel verwijderen en de ondergrond voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Minerale pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.
Oud pleisterwerk: reparaties moet afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zandende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Tiefgrund. Bij sterk zandende, murwe pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.
 
Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met AmphiSilan-Primer. Bij andere reinigingsmethoden voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.
 
Oude, goed hechtende kunsthars- en siliconenhars-sierpleisters
Oude pleisterlagen reinigen en goed laten drogen.
 
Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Op matig zuigende en gladde ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.
 
Niet goed hechtende mineraleverflagen
Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.
 
Bakstenen metselwerk
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met ThermoSan NQG NESPRI bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.
 
Kalkzandstenen metselwerk
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Verwerken met de speciale NESPRI-airlessspuitapparatuur.
 
Nespri-TEC-spuitsysteem
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019"
Specifieke NESPRI-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken.
 
De druk bij een gesloten spuitpistool bij NESPRI-airlessspuitapparatuur moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
 
Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het NESPRI-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt.
De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het systeem

Verontreinigingen vooraf verwijderen en de ondergrond voldoende laten drogen.
 
Een grond-, tussen- of afwerklaag aanbrengen met ThermoSan Nespr-TEC met de speciaal ontwikkelde Nespray-airless-spuitapparatuur. Direct narollen met een goede muurverfroller.
Indien in één laag kan worden afgewerkt altijd minimaal 350 ml/m2 aanbrengen.
 
Om voldoende bescherming te realiseren tegen mos- en algenaangroei altijd twee verflagen aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van minimaal 12 uur.

Verbruik

Ca. 250 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C, maximaal +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij een temperatuur van 20 °C en een luchtvochtigheid van 65% na 2 tot 3 uur oppervlakkig droog en na 12 uur over te schilderen. Doorgedroogd na 2 tot 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weinig afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn.
 
ThermoSan Nespri-TEC bevat een filmconservering. De beschermende werking van de filmconservering is afhankelijk van objectomstandigheden zoals ligging en vochtbelasting.
 
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog)omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen.
 
Mengen met andere materialen
Om de specifieke eigenschappen van ThermoSan-Nespri-TEC te behouden, niet mengen met andere verfproducten.
 
Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water.
Bij sterke wind dekkleden aan de steiger bevestigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Waarschuwing.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, octhilinone (ISO), reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Dit product is een "behandeld voorwerp” volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), octhilinone (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1), isoproturon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6).


Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/c) is maximaal 40 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is max. 20 g/l

Inhoudstoffen

Bevat siliconenhars, poly-acrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, additieven, busconservering (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon) en filmconservering (Terbutryn, Zinkpyrithion, Octylisothiazolininon).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be