caparol_pim_import/caparol_be/products/image/152169/049391_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L.png

DisboXAN 450 Fassadenhydrofobierung, waterverdunbaar

Waterverdunbaar, geconcentreerd hydrofobeermiddel voor gevels.

Toepassing

Voor het hydrofoberend impregneren van zuigende minerale wandoppervlakken van metselwerk, beton en mineraal pleisterwerk buiten.  Als hydrofoberende voorstrijklaag ter verhoging van de weerstand tegen vorst en strooizout onder Caparol-verfsystemen. Het materiaal is niet filmvormend. Niet toepassen op murwe en verweerde oppervlakken.

Eigenschappen

 • gemakkelijk met water te mengen
 • reukarm en milieusparend
 • verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
 • reduceert de wateropname
 • minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken en uitbloeiingen
 • niet filmvormend
 • waterdampdoorlatend
 • alkalivast en bestand tegen UV-stralen
 • over te schilderen met alle DisboCRET-muurverven.

Materiaalbasis

Micro-emulsie uit silanen en oligomere alkoxysiloxanen.

Verpakking

1 en 5 liter.

Kleur

Transparent

Opslag

Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar. Niet in de zon en boven 30 °C bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die dehechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, beton, betonsteen, cement- en kalkpleisters en zuigende minerale verflagen.
Op een lichtgekleurde ondergrond kan de kleur intenser worden.
Het oppervlak moet schoon, vorstbestendig en vrij zijn van ingesloten bestanddelen die verkleuren. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Op een voor de betreffende ondergrond geschikte manier voorbehandelen, opdat losse delen en scheidende substanties worden verwijderd.
Bij later aan te brengen verflagen erop letten dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft.

Gereedmaken van het materiaal

Disboxan 450 Fassadenschutz en schoon water mengen in de verhouding 1 : 9. Niet meer materiaal mengen dan in 12 uur verwerkt kan worden.

Verwerkingsmethode

Het vermengde materiaal aanbrengen met borstel of spuitapparatuur, bijvoorbeeld met een zuigerpomp of drukketelspuitapparaat. Airless te verspuiten met verminderde druk.
Afhankelijk van de zuigkracht tenminste tweemaal (bij beton of navolgende lagen driemaal) nat in nat vloeiend aanbrengen.
Ramen en aangrenzende bouwdelenafdekken. Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen. Een dichte ondergrond zoals baksteen, uitgewassen grindbeton etc. ca. 2 uur na het impregneren met water (natte lap ofspons) nawassen. Wanneer het materiaal als hydrofoberend voorstrijkmiddel wordt toegepast op betonin combinatie met Disbocret 515 Betonfarbe als afwerklaag moet het concentraat 1 : 4 met drinkwater worden verdund.

Verbruik

Impregneer- en voorstrijklaag per laag ca. 20-40 ml/m2 concentraat (is ca. 200-
400 ml gemengd materiaal), afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 10 °C na ca. 24 uur over te schilderen.
Bij 30 °C na 6 uur overschilderbaar.
Maximale wachttijd voor het overschilderen 5 dagen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1084: Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP OS-B, P 2134/00-71
  Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Damp/ spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/oogbeschermingdragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts.

Bevat: Polydimethylsiloxan, aminofunktioneel ethylsilikaat

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering


ce-logo 
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

07

1119 

DIS-450-001323

EN 1504-2:2004
Beschermingsproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Disbocret OS 2/ B (450/515)
Rastersnit< GT 2
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdamp-doorlaatbaarheidklasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen> 1,0 (0,7) N/mm2
Poging tot afscheuren om de hechting te beoordelen≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Brandverloopklasse E
Kunstmatige blootstelling aan weersinvloedengeen zichtbare fouten


Prestatiekenmerken getest in het productsysteem Disbocret OS 2 / B (450/515)

EN 1504-2

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be