caparol_pim_import/caparol_be/products/image/219047/062131_DisboXAN_452_Impraegnierung_10L.png

DisboXAN 452 Imprägnierung, oplosmiddelhoudend

Hydrofobeermiddel op basis van siloxaan voor minerale, silicaathoudende geveloppervlakken.

Toepassing

Hydrofoberend impregneermiddel voor minerale, silicaat bevattende
geveloppervlakken. Ter verbetering van de weerstand tegen vorst en wegenzout onder methacrylaatproducten.
Oplosmiddelhoudende impregneermiddelen mogen niet op enkelsteensmuren worden toegepast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen oplosmiddeldampen in de binnenruimte terecht komen. Op enkelsteensmuren de met water te verdunnen DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung of DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme toepassen.

Eigenschappen

  • lage viscositeit
  • dringt diep in de ondergrond
  • waterafstotend
  • verhoogt het weerstandsvermogen tegen vorst en wegenzout onder methacrylaatverven
  • stoot vuil af
  • belemmert de aangroei van mos en algen
  • voorkomt vochtplekken en uitbloeiingen op gevels

Materiaalbasis

Siloxaan, oplosmiddelhoudend.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Transparent

Opslag

Koel en droog bewaren.
Onaangebroken verpakkingen zijn maximaal 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Vlampunt

> 21 °C

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van scheuren en stoffen die de hechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn droge, zuigende, minerale en silicaat bevattende ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, betonsteen, metselwerk en cement- en kalkhoudend pleisterwerk. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.
Op oppervlakken met een lichte kleur moet een proefvlak worden aangebracht, omdat er kleurveranderingen kunnen optreden.

Voorbereiding van de ondergrond

DisboXAN 452 Imprägnierung vormt geen film. Het verstevigt ruwe en verweerde
oppervlakken niet. Daarom moet vóór afwerkingen gelet worden op voldoende
draagvermogen en mag vochtindringing via scheuren, voegen en/of een grof oppervlak niet voorkomen.

Gereedmaken van het materiaal

DisboXAN 452 Imprägnierung is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Impregneren
Disboxan 452 Wetterschutz één- tot tweemaal nat-in-nat aanbrengen tot
verzadiging is bereikt. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond strijken of vloeien.

Voorstrijklaag
Disboxan 452 Wetterschutz met een kwast aanbrengen.

Verbruik

Impregnerenca. 2.5 - 5 m2/L   per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
Voorstrijklaagca. 5 m2/L
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 uur droog.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 499 reinigen.

Certificaat

  • 3-1000: Bepalen van de waterdampdoorlaatbaarheid en capillaire wateropname
    Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Damp/ spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NIET LATEN BRAKEN. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. 

Bevat nafta (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar.
In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

Een EU-grenswaarde voor dit product is niet noodzakelijk. Dit product bevat max. 730 g/l VOS.

Productcode

M-GF 02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Nieuwe look & feel voor gekaleid…