caparol_pim_import/caparol_be/products/image/238679/065124_EXC_AMS_NQG_NespriTEC_B1_WA_12_5_L.png

AmphiSilan Nespri-TEC

Speciaal ontwikkelde, matte muurverf op basis van siliconenhars voor buiten. Voor het rationeel behandelen van muren met het Nespri-TEC-spuitsysteem. Water en vuilafstotend.

Toepassing

AmphiSilan NQG NESPRI is, met het speciaal ontwikkelde Nespray-spuitsysteem, overspray-vrij te verspuiten.
Door de lange "open tijd" kan eenvoudig worden nagerold en kan bij een ongunstige lichtinval (strijklicht) vrijwel zonder aanzetten worden gewerkt.
AmphiSilan NQG NESPRI is regendicht, waterdampdoorlatend op pleisterlagen en minerale oppervlakken.

Eigenschappen

 • nevelvrij en rationeel te verspuiten
 • kleurvast
 • vuilafstotend door toepassing van Nano-kwartstechnologie
 • snelle droging ondergrond na regen en bij condensvocht
 • spanningsarm

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenhars-emulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

12½ liter

Kleur

 • Wit
 • Op kleur te maken met ColorExpress
 • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk
 • De kleur voor verwerking controleren
 • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
 • AmphiSilan NESPRI wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
 • Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn
 • Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
     Klasse: A
     Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij 12 maanden te bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300 kan bij materiaal in kleur een geringe afwijking van de meetgegevens zich voordoen.

Natteslijtage

Klasse 2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100-200 µm E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd::< 0,14 m (hoog), V1

Aanvullende producten

 • AmphiSilan Primer

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister (drukvastheid minimaal 1,0 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de AmphiSilan NQG NESPRI wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Minerale pleisterlagen
 
(drukvastheid minimaal 1,0 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.
Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zandende vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund. Bij sterk zandende, poederende, krijtende, kritische vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger.

Nieuwe silicaatpleister
Met producten uit het Caparol Sylitol® programma behandelen.

Oude silicaatverf en -sierpleister
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger.

Goed hechtende dispersie- en siliconenharsverflagen
Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk stoomstralen. Na voldoende drogen de ondergrond testen:
Gering zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Matig tot sterk zuigend:
Voorstrijken met Caparol AmphiSilan Tiefgrund, onverdund.
Poederend en krijtend:
Voorstrijken met Dupa Putzfestiger of Dupa-Grund.

Niet goed hechtende dispersieverf- of -sierpleisterlagen

Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa Putzfestiger.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De
oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Putzfestiger.Baksteen
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met AmphiSilan NQG  of Sylitol Minera bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.
 
Kalkzandsteen
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

NESPRI-spuitsysteem
spuithoek 30°
nozzle speciale NESPRI 0,016-0,019”
met dubbele spuitkop gebruiken. 
 
De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
 
Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het Nespri-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt.
De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een gelijkmatige tussen- en afwerklaag met AmphiSilan NQG NESPRI aanbrengen met de speciaal ontwikkelde Nespray-airless-spuitapparatuur. Direct narollen met een goede muurverfroller. 
Op draagkrachtige ondergronden is veelal één laag voldoende met een verbruik van 350 ml/m2.
Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van minimaal 12 uur.

Verbruik

Ca. 250 ml/m2 per laag. Op een ruw en zuigende ondergrond naar
verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C maximaal +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4 tot 6 zodanig droog dat verder gewerkt kan worden. Volledig droog na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
AmphiSilan NESPRI is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ligging van het object steigers voorzien van zeilen of netten.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Compatibiliteit met andere verven. AmphiSilan NESPRI mag niet met andere verven gemengd worden.

Koperaflopers(CU-ionen in regenwater) reageren mt ingrediënten van AmphiSilan-NESPRI en vormen bruinachtige verkleuringen. Daardoor moeten kopervlakken tegen oxidatie beschermd worden. Als alternatief kan ons product Muresko NESPRI ingezet worden.

Certificaat

 • AmphiSilan NQG NESPRI waterdampdoorlaatbaarheid

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

AmphiSilan NQG NESPRI wit en B1:

Kan allergische huidreacties veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) < 15 ppm. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

AmphiSilan NQG NESPRI basis 3

Kan allergische huidreacties veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) < 15 ppm, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, siliconenhars, hybride bindmiddel (organo-silicaat / acrylaat), polysiloxanen, titaanwit, silicaat, water, minerale pigmenten / vulstoffen, water, glycolether, glycolen, additieven, conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be