caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234098/064230_EXC_PermaSilan_B1_WA_10_L.png

PermaSilan

Elastische muurverf op basis van siliconenhars voor gescheurd pleisterwerk.

Toepassing

Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten. In combinatie met FibroSil ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de scheuren door de gehele pleisterlaag lopen.
Toe te passen op mineraal pleisterwerk, beton, goed hechtende plasto-elastische en dispersieverflagen en op (na)geïsoleerde gevels.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen en reukarm
 • weerbestendig
 • geeft een mineraal uiterlijk
 • vrij van oplosmiddelen
 • eenvoudig te verwerken
 • alkalivast
 • spanningsarm
 • koud-elastisch
 • hecht bijzonder goed
 • scheuroverbruggend
 • alkalivast
 • PermaSilan is niet gevoelig voor algen- en schimmelaangroei

Materiaalbasis

Op basis van siliconenhars en kunststofdispersie.

Verpakking

 • 10 liter

Kleur

Wit.

PermaSilan is eigenhandig op kleur te brengen met AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren. Vooraf de kleur controleren.

Op grote vlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Reparaties in gevelvlakken kunnen zichtbaar blijven.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse:  A
Groep:   1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3.

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

w-Waarde ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)]  (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbrugging 
Verfsysteem:

2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A3 (> 500 µm)
1 x 700 ml FibroSil en 2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A3 (> 500 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

≥ 0,14 - < 1,4 m (gemiddeld) V2

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Product-nr.

161

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Gevelisolatiesystemen
Intacte isolatiesystemen, afgewerkt met een kunsthars-, siliconenhars- of kalkcementpleister, reinigen door waterstralen met maximaal 60 bar druk en een watertemperatuur niet hoger dan 60 °C.
Na het reingen het oppervlak goed laten drogen. De gevel schilderen met PermaSilan nadat de juiste ondergronvoorbehandeling heeft plaatsgevonden.

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op alkalische en/of kalkhoudende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal om het risico op kalkuitbloeiïngen te verminderen. 

Oud pleisterwerk: Reaparaties moeten afgebonden en voldoende droog zijn. Voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Geschilderd cellenbeton
Intacte oppervlakken reinigen. Verweerde verflagen na reinigen voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij niet-intacte oppervlakken de accountmanager van Caparol om advies vragen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voor- strijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij andere reinigingsmethoden voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Goed hechtende, oude plasto-elastische dispersieverflagen zoals Cap-elast
Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Goed hechtende kunsthars- of siliconenharssierpleister en verflagen
Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.
Minerale verflagen met slechte samenhang
Geheel verwijderen door steken, borstelen, schuren, hogedruk waterstralen of anderszins volgens wettelijk voorschrift. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen
Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.
Op een zwak zuigende of gladde onder- grond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-Putzfestiger.

Oppervlakken met bouwtechnische scheuren
Het Cap-elast-systeem toepassen. Zie Technisch Informatie.

Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

Beschadigingen
Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.

Opbouw van het systeem

Grondlaag
Een grondlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger of CapaGrund Universal, afhankelijk van de ondergrond. Zie Technisch Informatieblad 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Tussenlaag
Bij oppervlakkige scheuren in de pleisterlaag een tussenlaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund. Bij doorgaande scheuren een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met FibroSil.

Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund.
Om de scheuroverbruggende eigenschappen zeker te stellen altijd twee lagen PermaSilan aanbrengen.

Verbruik

Minimaal 5 m2/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen.

Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weinig afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn. Kalkrijke ondergronden kunnen niet met PermaSilan geschilderd worden.
 
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog)omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. 

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Ihoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, siliconenhars, titaanwit, bariumsulfaat, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon) en filmconserveermiddel (octylisothiazolinon, terbutryn, zinkpyrithion).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Mooi, verzorgd én beschermd

Frisse look &amp; feel voor boetiek Bobo