caparol_pim_import/caparol_be/products/image/220893/062505_Sylitol_RapidGrund_111.png

Sylitol RapidGrund 111

Mineraal, diep indringend voorstrijkmiddel geoptimaliseerd om met de rol te verwerken.

Toepassing

Uitstekend geschikt voor het rationeel verwerken met de rol. Transparant, voor het egaliseren van vaste  minerale ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen.
Ideaal geschikt voor de behandeling van poreuze, zuigende ondergronden zoals minerale pleisters, oude dispersiesilicaatkalkverflagen, metselwerk van kalkzandsteen, cellenbeton, natuursteen, beton, lichtbeton, mortel. Als verdunningsmiddel voor dispersiesilicaatpleisters en -verven.

Eigenschappen

  • verstevigend en verkiezelend
  • verwerking met de rol zonder spatten
  • zuivere en zekere verwerking

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische stabilisatoren conform DIN 18 363 par. 2.4.1.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Transparant.

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de juiste verwerkingsvoorschriften het de betreffende technisch informatiebladen van de Sylitol-producten en Capatect-SI-Finish.

Verwerkingsmethode

Ideaal om met de rol aan te brengen, met de kwast of de borstel is ook mogelijk.
Gebruik van Airless-apparatuur is mogelijk, met verhoogde spuitnevel rekening houden.
Voor gebruik kort oproeren.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Verdunnen

Als verdunningsmiddel voor alle Sylitol®- muurverven, binnen en buiten en voor Sylitol®-gevelpleisters geschikt. Gelieve de TI van de betrokken verven/pleisters raadplegen. 

Als voorstrijkmiddel kan Sylitol® RapidGrund 111 met tot 2 delen water verdund worden.

Opbouw van het verfsysteem

Optimaal is een onverdunde verwerking met de rol.
Indien nodig met 1 deelwater verdunnen en tot volledige verzadiging, nat-in -nat, met de borstel, de blokborstel of penseel aanbrengen.
Indien met water verdund wordt, wordt de verwerking met de rol niet meer aanbevolen.

Verbruik

Ca. 3 - 10 m2/L  per laag.
Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C maximaal 30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Een langharige borstel of witkwast.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Eventueel stellingzeilen hangen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.
Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Bij vlakken met weinig verval, moet er op gelet worden dat een perfecte afloop van water is.

Mengen met andere producten
Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Niet met andere verfproducten mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken
Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Partikelfilter P2 gebruiken.
Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.
Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Productcode

BSW10

Inhoudstoffen

Bevat kaliwaterglas, poly-acrylaat-dispersie, water en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be