caparol_pim_import/caparol_be/products/image/147956/048177_AmphiSilan_Compact_10L_WE1.png

AmphiSilan Compact

Vullende tussen- en afwerklaag op basis van siliconenhars.

Toepassing

Een met water te verdunnen, vullende tussen- en afwerklaag op basis van siliconenhars. Voor egaliserende verflagen, het optisch egaliseren van onregelmatige minerale pleisterlagen of het bijwerken van reparatieplekken voordat deze worden geschilderd met AmphiSilan.
Zet droogtescheurtjes in pleisterwerk dicht.

Eigenschappen

Weervast, waterafstotend (hydrofoob), niet filmvormend, microporeus, zeer goed waterdampdoorlatend, spanningsarm en CO2-doorlatend.

Materiaalbasis

Combinatie van siliconhars-emulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

2,5l, 5l, 10l

Kleur

Wit.

Handmatig op kleur te brengen met AmphiSilan-Volltonfarbe.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. AmphiSilan-Compact is volgens het ColorExpress-systeem in vele kleuren te leveren tot een reflextiewaarde 60.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht.
Op grote oppervlakken uitsluitend kleur van één charge toepassen.

Kleurvast conform BFS-Merkblat Nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 300 µm, S2

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm³

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(µd-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbruggend
Opbouw verfsysteem:
2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, Klasse: A1 (> 100 μ)
Door toepassing van kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Aanvullende producten

AmphiSilan-Tiefgrund TB
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Primer
AmphiSilan-Volltonfarben

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-, siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister.
Pleister volgens een geschikte methode nat reinigen.
Bij reinigen met stoomstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden.

Minerale pleisterlagen/minimum drukvastheid volgens DIN EN 998-1 met min. 1N/mm2:
Nieuwe pleisterwerk:
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

Oud pleisterwerk:
Op grofporeuze, zuigende en licht zanderig pleisterwerk een voorstrijklaag
aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund LF. Bij poederend, krijtend en kritisch pleisterwerk een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger. Reparaties moet afgebonden en droog zijn.

Nieuwe silicaat-sierpleisters:
Schilderen met Caparol Sylitol-producten.

Oude silicaatverven:
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Oude, goed hechtende kunsthars- en siliconenhars-sierpleisters:
Oude pleisterlagen reinigen, en goed laten drogen. Kunstharssierpleisterlagen na het reinigen voorstrijken met AmphiSilan Primer of AmphiSilan-Putzfestiger. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.

Goed hechtende dispersieverflagen:
Enigszins glanzende oppervlakken schuren. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met AmphiSilan-Primer.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen:
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende
oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan-Putzfestiger. Een tussenlaag aanbrengen met AmphiSilan-Compact.

Bakstenen metselwerk:
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer of Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag een bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.


Kalkzandstenen metselwerk:
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund LF en een tussenlaag met AmphiSilan-Compact.

Oppervlakken met schimmel en/of mos-algenaangroei:
Schilderen met ThermoSan.

Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen:
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties:
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

AmphiSilan-Compact aanbrengen met kwast of roller of met aangepast spuitmateriaal.

Opbouw van het verfsysteem

Een grond- en afwerklaag aanbrengen met AmphiSilan-Compact, met max. 10 % water verdund.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 350–400 g/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase:
Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog, na 12 uur over te schilderen. Volledig droog na 2-3 dagen.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Bij het aanbrengen met airless spuitapparatuur, de verf goed mengen en zeven.
AmphiSilan is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en
algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij het schilderen in kleur op alkalische oppervlakken vermindert de kans op uitbloeiïngen door een voorstrijklaag met CapaGrund Universal toe te passen.

Oppervlakken, voorgestreken met AmphiSilan Putzfestiger, goed laten drogen (bij 20 °C minimaal 12 uur).

Om plaatselijk reparaties minder zichtbaar te maken kan bij AmphiSilan op kleur ca. 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF aan de AmphiSilan worden toegevoegd.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Koperaflopers (CU-ionen in regenwater) reageren met ingrediënten van AmphiSilan Compact en vormt bruinachtige verkleuringen. Daardoor moeten kopervlakken beschermd worden tegen oxidatie. Als alternatief kan als eindlaag ons product Muresko SilaCryl® gebruikt worden.

Vanwege de speciale eigenschappen van de diverse AmphiSilanproducten geen  andere materialen toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Coform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit dit type product (cat. A/a) is max. 40 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 10 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polystyrolacrylaat/polysiloxaan, minerale pigmenten en vulstoffen, water, filmvormers, additieven en conserveringsmiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zoals vroeger

Verbazend

Modern authentiek

De grote middelen

Een verjongingskuur dankzij een...

Beschermde pastorij van Rijmenam kreeg...

Nieuwe look &amp; feel voor gekaleid...