caparol_pim_import/caparol_be/products/image/207680/060472_FibroSil.png

FibroSil

Vloeibaar weefsel voor het behandelen van pleisterscheuren. Structuuregaliserende, vezelversterkte, scheurvullende grondlaag voor buiten. Over te schilderen met dispersie- en siliconenhars-emulsiemuurverven.

Toepassing

FibroSil wordt toegepast als een scheurvullende grond- en tussenlaag. Is geschikt voor het bewerken van pleistervlakken en oude, goed hechtende dispersieverflagen.
FibroSil kan overgeschilderd worden met siliconharsverven als AmphiSilan, ThermoSan, PermaSilan of Muresko.

Eigenschappen

  • overbrugt haarscheuren
  • egaliseert oneffenheden
  • bevordert de hechting op gladde ondergrond
  • eenvoudige verwerking
  • met water te verdunnen en reukarm

Materiaalbasis

Kunststofdispersie, vezelversterkt.

Verpakking

  • Standaard: 25 kg

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met maximaal 5% AmphiColor of CaparolColor-mengkleuren.
Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de 3D-en andere kleurenwaaiers met een reflectiewaarde tot 70.

Glansgraad

Mat, G3 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 1500 µm, S3

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Drogelaagdikte

200–400 µm, E4

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbruggend verfsysteem:
1 x 800 g/m2 FibroSil (als grond- of tussenlaag), Klasse: A1 (> 100 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): ≥ 0,14 – < 1,4 m (gemiddeld), V, bij meteriaal in kleur kunnen de waarden afwijken

Aanvullende producten

  • PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko 

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen buiten
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Voorstrijken met FibroSil verdund met max. 5% water. Bij ongunstige drogingsomstandigheden een langere droogtijd aanhouden.

Oude pleisterlagen: Minerale reparaties moet goed afgebonden en droog zijn. Vaste, normaal zuigende pleisterlagen voorstrijken met Fibrosil, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund of CapaTex Fix ThiX.  Sterk zandende, murwe pleisterlagen voorstrijken met Dupa-grund.

Beton
Betonvlakken met vuilaanslag of cementslijmhuid mechanisch of met hogedruk waterstralen reinigen, volgens wettelijk voorschrift. Op zwak zuigende of gladde vlakken FibroSil, met maximaal 5% water verdund, verwerken. Op sterk zuigende vlakken een voorstijklaag aanbrengen met OptiGrund of CapaTex Fix ThiX. Op poederende vlakken een grondlaag met Dupa-grund aanbrengen.
 
Goed hechtende dispersielagen
Vervuilde, poederende lagen reinigen door hogedruk stralen, door handmatig afnemen of volgens andere geschikte methoden, volgens wettelijk voorschrift.
FibroSil, verdund met maximaal 5% CapaTex Fix ThiX, verwerken.

Goed hechtende, vaste kunstharssierpleisters
Oude pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij nat reinigen de vlakken voor verdere behandeling goed laten drogen. FibroSil, verdund met maximaal 5% water, verwerken.
 
Vlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Reparaties tot 20 mm diep met Histolith Renovierspachtel repareren. Gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of speciale spuitapparatuur. Op gladde vlakken in kruislaag met een borstel aanbrengen om een gelijkmatige oppervlaktestructuur te verkrijgen. Op een onregelmatige ondergrond moet met een roller worden gewerkt. Voor verwerking materiaal goed roeren.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Airless:
spuitkop: 0,027- 0,031
druk: 120 -150 bar

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en tussenlaag
FibroSil, verdund met maximaal 5% water, aanbrengen. Indien nodig kan een extra
tussenlaag met FibroSil aangebracht worden.
 
Afwerklaag
Naar keuze met AmphiSilan, Muresko of ThermoSan uitvoeren.

Verbruik

Ca. 600-800 g/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur stofdroog en over te schilderen. Uitgehard en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Bij geveldelen die onderhevig zijn aan speciale omstandigheden of sterker dan gebruikelijk belast worden door vocht, bestaat een verhoogd risico op schimmel- en algvorming. In voorkomende gevallen ThermoSan of PermaSilan toepassen.

Certificaat

  • FibroSil testrapport met als afwerking AmphiSilan-Fassadenfarbe met betrekking tot waterdampdoorlaatbaarheid en wateropname
  • FibroSil testrapport met als afwerking Muresko met betrekking tot waterdampdoorlaatbaarheid en wateropname

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken. Mengelingg van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

in geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 30 g/l VOS.

Productcode

GISCODE: BSW20 (M-GP01)

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, glykolether, aliphaten, glycolen, ester, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een schoolvoorbeeld

Total make over van een geklasseerde…

Frisse look &amp; feel voor boetiek Bobo