caparol_pim_import/caparol_be/products/image/252081/067482_capagrund_oud_nieuw_BE.png

CapaGrund Universal

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel.
Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

Universeel, dekkend voorstrijkmiddel op waterbasis, zeer waterdampdoorlatend, voor navolgende dispersie-, siliconenhars-, en dispersie-silicaatverven op minerale oppervlakken, buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen die worden afgewerkt met dispersie-, siliconenhars- en dispersie-slicaatmuurverven. Ook als grondlaag onder oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverven toe te passen.
Ook geschikt voor binnen.

CapaGrund Universal vermindert op alkalische eindpleisters van de pleistergroepen P Ic, PII en PIII en op beton het risico op kalkuitbloeiïngen.

Eigenschappen

  • alkalirem bij minerale pleisters
  • verspuitbaar met het Nespri-systeem
  • Bevordert de hechting op zwak zuigende ondergronden
  • Verkiezelen voor navolgende dispersie-silicaatverven is mogelijk

Materiaalbasis

Met siliconen gemodifiseerde kunststofdispersie/emulsie.

Verpakking

  • 2,5, 5 en 10 liter

Kleur

Wit.
Met CaparolColor- en AmphiColor op kleur te brengen.
CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.
Intensieve kleuren worden bij benadering gemaakt uit wit, afgestemd op de kleur van de eindafwerking.

Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Minerale pleisterlagen van de mortelgroepen PII en PIII/minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 1N/mm2 Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer duidelijk een langere droogtijd aanhouden. Door bijkomend voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiingen bij alkalische eindpleisters van de mortelgroepen PII resp. PII.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

Verwerkingsmethode

CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. 

Nespri spuittoepassing:
Verspuiten met Nespri-spuitkoppen voor gevels (verspuiten & narollen):
• 20° dubbele spuitkop 215 (voor op maat gesneden elementen) 
• 30° dubbele spuitkop 317 (voor gladde ondergronden) 
• 30° dubbele spuitkop 319 (voor ruwe ondergronden)

Verspuiten met Nespri-spuitkoppen voor binnen (verspuiten & narollen):
• 20° speciale enkele spuitkope 213 (voor op maat gesneden elementen)
• 30° dubbele spuitkop 316 (voor gladde ondergronden)
• 30° dubbele spuitkop 317 (voor ruwe ondergronden)

Materiaaltemperatuur wordt automatisch geregeld.
De spuitdruk (geopend spuitpistool) bij het Nespri-Airlesstoestel  ligt in het groene bereik van de manometer.
Bij de NespriKIT-slangtrommel moet dit op eigen verantwoordelijkheid aan het betrokken Airlesstoestel ingesteld worden.

Airless-spuitapplicatie:
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,019–0,021"
Spuitdruk: 150–180 bar
Bij spuiten de verf goed doorroeren en zeven.

Verdunnen

Uitsluitend met water verdunnen.

Opbouw van het systeem

CapaGrund Universal kan eventueel met maximaal 3% water op de juiste verwerkingsdikte worden gebracht.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 7 m2/L.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C en maximaal +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan CapaGrund Universal na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend  met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Kan allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.
Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Reactie massa uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

DE grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conser­vermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Mooi, verzorgd én beschermd

Een schoolvoorbeeld

Een schitterende noodoplossing

Gevel Moeder Babelutte krijgt…

Oplossing voor scheurtjes in gevel

Gevel straalt weer als vanouds

Het Radisson Blu Balmoral is wellicht…