caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98241/037371_Metallocryl_Exterior_5L.png

Capadecor® Metallocryl Exterior

Zijdeglanzende dispersiemuurverf met metallic-effect voor buiten.

Toepassing

Capadecor® Metallocryl Exterior is een zijdeglanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing buiten. Hoogwaardig en weerbestendig. Geeft een zeer speciaal metallic-effect. Toepassen op buitenmuren met een structuur.

Niet geschikte op geïsoleerde gevels.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • metallic-effect
  • weerbestendig

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Basiskleur voor het op kleur maken: Metallic-zilver.

Metallocryl Exterior is uitsluitend aangekleurd te verwerken!

Capadecor® Metallocryl Exterior moet altijd met het ColorExpress-systeem op kleur gemaakt worden. Altijd een grondlaag in de juiste kleur aanbrengen met Amphibolin.

Door het speciale metaaleffect kunnen kleuren van de originele kleur afwijken. Wij adviseren om altijd een proefvlak op het object op te zetten.

Glansgraad

Zijdeglans

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,15 g/cm3

Aanvullende producten

  • Amphibolin

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond kan sterk verschillen. Raadpleeg zonodig het technisch informatieblad van Amphibolin.

Niet geschikt op voor toepassing op gevelisolatiesystemen, kalkzandsteen en nieuwe plasto-elastische verflagen.

Op metalen geveloppervlakken adviseren wij Capalac EffektLack of TriMaXX FerroCoat toe te passen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1,5 N/mm2)
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden zoals regen, een langere droogtijd aanhouden. Door voorstrijken met CapaGrund Universal wordt het risico van kalkuitbloeiïngen op alkalisch pleisterwerk verminderd en kan veelal na 7 dagen drogen worden verder gewerkt. 

Oud pleisterwerk

Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Grof poreuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. Sterk zuigend pleisterwerk voorstrijken met Dupagrund.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)

Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten

Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Goed hechtende lak- of dispersieverflagen

Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund maximaal met 5% water. De ondergrond goed laten drogen.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)

Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde > 60, uitvoeren

Goed hechtende dispersiesierpleisters

Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en -sierpleisters

Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen

Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupagrund.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende
inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund. Metallocryl Exterior is niet blokvast en daarom ongeschikt voor toepassing op draairamen en deuren. Hier Capalac EffektLack toepassen.

Verzinkte oppervlakken

Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen. Als alternatief kan TriMaXX FerroCoat toegepast worden. 

Hard-PVC

Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.


Coil-coating

Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
Attentie: Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk

Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan is afwerken met Metallocryl Exterior niet mogelijk.

Gevelisolatiesystemen

Deze systemen zijn niet geschikt om met Metallocryl Exterior behandeld te worden. Gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat kunnen als alternatief behandeld worden CapaSilber of CapaGold. Raadpleeg hiervoor het technisch informatieblad nr. 815.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen

Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode


Capadecor® Metallocryl Exterior kan zowel met de kwast als roller verwerkt worden.

Opbouw van het verfsysteem

Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Amphibolin in kleur afgestemd op de eindkleur uit de ColorExpress-collectie "CD-Metallocryl. "

Twee afwerklagen met Capadecor® Metallocryl Exterior.

Verwerking:
  • Capadecor® Metallocryl Exterior voor gebruik goed doorroeren. Het doorroeren regelmatig herhalen
  • Capadecor® Metallocryl Exterior kan zowel met de kwast als roller verwerkt worden
  • De besnijkanten en steigerovergangen nat-in-nat met een roller narollen
  • Gebruik bij rollen een roller met een haarhoogte van 12 tot 16 mm van goede kwaliteit
  • De roller mag aan de kanten van de roller geen materiaalophoping geven

Gladde ondergrond met een korrelgrootte tot 1,5 mm
Op een gladde ondergrond met een korrel tot 1,5 mm moet de Capadecor® Metallocryl Exterior na aanbrengen met de roller nabehandeld worden. Dit kan door met een ovalen borstel in een kruislaag na te ‘slechten’ om zo rolbanen weg te werken. Rolbanen kunnen des ondanks toch zichtbaar blijven. Zowel grond- als afwerklaag op gelijke wijze aanbrengen.

Gestructureerde ondergrond, korrelgrootte > 2 mm
Op een gestructureerde ondergrond met een korrel groter dan 2 mm is een nabehandeling niet noodzakelijk. Om een gelijkmatig effect te krijgen moet de Capadecor® Metallocryl Exterior gelijkmatig worden aangebracht, dwars verdeeld en met een roller steeds in één richting worden nagerold.

Spuitapplicatie met Capadecor® Metallocryl is op grond van de samenstelling van het product niet mogelijk.

Let op!

Door het glans- en metaaleffect van Capadecor® Metallocryl worden ondergrondoneffenheden geaccentueerd.

Verbruik

Ca. 100 ml/m2 per laag op een licht gestructureerd oppervlak.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 4-6 uur het oppervlak droog en over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
Om de specifieke eigenschappen te behouden niet met andere producten mengen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Het product bevat 19,99 g/l = 1,9 % VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, parelglanspigmenetn (Iriodine) silicaat, water, glycolether, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon) en filmconserveermiddel (octylisothiazolinon, terbutryn, zinkpyrithion).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be