caparol_pim_import/caparol_be/products/image/100624/037767_VarioColl.png

Capadecor VarioColl

Lijm voor VarioChips, met water te verdunnen, reukarm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers.

Toepassing

Lijm voor Capadecor Chips, reukarm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers en waterverdunbaar.

Eigenschappen

  • E.L.F. (minimale emissie)
  • eenvoudige en probleemloze verwerking
  • vergeelt niet
  • hecht uitstekend
  • alkalivast
  • lange "opentijd"(ca. 15-20 min.)

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

12½ liter kunststofemmer, rond.

Kleur

Wit - Let op! bij sommige VarioChips-dessins moet de VarioColl op kleur gemaakt worden (raadpleeg TI 810)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle ondergronden, binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund ELF of CapaSol LF.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken met OptiGrund ELF of Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen, stofvrij maken en voorstrijken met CapaSil Primer of Putzgrund 610. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer of Putzgrund 610.

 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandstenen- en bakstenenmetselwerk
Zonder speciale voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
verwijderen. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund ELF of CapaSol. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Onbehandeld glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Wanneer er wordt voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer moet een minimale droogtijd van 12 uur worden aangehouden om verder te kunnen werken. Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden kunnen droogtijden beduidend langer zijn. Door de lange "opentijd" kunnen door in water oplosbare inhoudsstoffen vanuit de ondergrond verkleuringen geven. Bij dit soort ondergronden eerst voorstrijken met Caparol-Filtergrund Grob.
Bij behandeling van gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtinwerking blazen, onthechting of zachte delen ondergrond ontstaan. Zorg voor een snellere droging.Bij gebruik van Caparol Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met roller, kwast of airless-spuitapparatuur.

Airless-zuigerpomp nozzle 0,021-0,025 inch spuitdruk 170-190 bar.
Airless-membraampomp nozzle 0,021-0,026 inch spuitdruk 150-180 bar.

Opbouw van het verfsysteem

De VarioColl vol en gelijkmatig aanbrengen en goed verdelen, zodanig dat de  VarioChips voldoende kan hechten. De lijm aanbrengen met roller of spuitapparatuur.
Bij sommige VarioChips-dessins moet de VarioColl op kleur gemaakt worden via Color-Express. Raadpleeg hiervoor het technisch informatieblad 810.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond:
ca. 280 ml/m2 bij rolapplicatie
ca. 350 ml/m2 bij spuitapplicatie
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l per 2010. Dit product bevat max. 2 g/l VOS.

Giscode

D1

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaat, titaandioxide, calciumcarnonaat, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be