caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98253/037383_VarioFloc_15L.png

Capadecor VarioFloc

Decoratieve multicolorafwerkingen voor binnen.

Toepassing

Meerkleurige en zeer goed te reinigen wandafwerking voor toepassing binnen. Uitstekend geschikt als rationele wandafwerking in kantoren, trappenhuizen, hallen, etc. Capadecor VarioFloc wordt gespoten en geeft een spikkeleffect.

Eigenschappen

  • rationeel te verwerken
  • met water te verdunnen, reukarm en milieuvriendelijk
  • lichtecht
  • onbrandbaar conform DIN 4102, A2
  • vuilafstotend
  • goed schoon te maken
  • natteslijtage klasse 2 conform DIN EN 13300

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

15 liter

Kleur

VarioFloc Nr. 100

VarioFloc Nr. 101
VarioFloc Nr. 102
VarioFloc Nr. 103
VarioFloc Nr. 104
VarioFloc Nr. 105
VarioFloc Nr. 107
VarioFloc Nr. 108

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,00 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,20 m

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters

Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Rolapplicatie:
VarioFloc met een kortharige (max. 14 mm) roller aanbrengen.
Vooraf de roller op een monstervlak goed inwerken. Inwerken op een verfrooster is onvoldoende. VarioFloc gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen. Besnijkanten altijd direct narollen.

Kwastapplicatie:
VarioFloc met een witborstel in een kruisslag aanbrengen. Let op, het eindresultaat wordt bepaald door de borstelslagen. Verschil met rol- en spuitapplicatie is zichtbaar.

Spuitapplicatie:
VarioFloc kan uitsluitend met een lagedrukspuit verspoten worden, bijvoorbeeld de Wagner Finecoat 9900 PC.

Lagedrukvat spuitapparatuur:
    Spuitdruk: afhankelijk van type apparaat (niet in te stellen)
    Druk in drukvat: 2 bar
    Nozzle: Nr 5 (2,2 mm)
    Spuitafstand: 30 - 40 cm
    Verdunning: onverdund verspuiten

Opbouw van het verfsysteem

Grote vlakken nat-in-nat en zonder onderbreking bewerken en materiaal met gelijke productienummers toepassen om kleurverschil te voorkomen.

VarioFloc met een langzaamdraaiend roerwerk  (max 400 omw./min) of handmatig met een stevig roerhout doorroeren.
Let op: een sneldraaiend roerwerk verstoord de gekleurde pigmenten in de VarioFloc.

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen met Malerit E.L.F. in kleur afgestemd op de kleur van VarioFloc (zie overzicht).

Afwerklaag:
Na voldoende drogen van de tussenlaag) VarioFloc met geschikte spuitapparatuur onverdund aanbrengen. Grote vlakken zonder onderbreking spuiten en materiaal met gelijke productienummers toepassen om kleurverschil te voorkomen.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2.
Afhankelijk van spuitafstand, spuitbeeld (open / gesloten) en kleur kan het verbruik afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur stofdroog. Uitgehard en volledig te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd

Gereedschap

Lagedruk spuitapparatuur met vlakstraal (rondstraal is net geschikt). Bij grote oppervlakken gebruik maken van een lagedruk-drukketel.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

VarioFloc altijd met een lagedrukketel aanbrengen. Een lagedrukspuit met onderbeker is uitsluiten geschikt voor oppervlakken kleiner dan 2 m2, bijv. een proefvlak. Grotere oppervlakken geven een verstopping van de nozzle.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit mengsel bevat geen substantie die men persistent, bioaccumulerend of giftig acht (PBT). Dit mengsel bevat geen substantie die men zeer persistent of zeer bioaccumulatief (vPvB) acht. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, kleurpigment, minerale vulstoffen, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be