caparol_pim_import/caparol_be/products/image/136474/045732_StuccoDecor_Di_Luce_2,5L.png

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op wanden binnen.

Toepassing

Capadecor StuccoDecor DI LUCE is een speciaal samengestelde dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op binnenmuren.

Eigenschappen

 • semi-transparant
 • met water te verdunnen
 • hoogglans, zonder extra afwerking
 • rationeel en eenvoudig te verwerken
 • met ColorExpress op kleur te maken
 • absorberend
 • waterdampdoorlatend

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Wit, semi-transparant.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren uit de 3D- en CaparolColor-kleurenwaaier.

Om op grote oppervlakken kleurverschillen te voorkomen, de op kleurgemaakte verpakking onderling mengen. Bij afname vanaf 100 kg in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Worden organische kleurpigmenten toegepast zoals bijv. rood, geel en oranje dan kan bij veel daglicht op de wand de gekozen kleur veranderen. Deze kleurverandering kan door toepassing van StuccoDecor Wachsdispersion beduidend worden vermindert maar niet voor 100 % worden voorkomen.

Glansgraad

Afhankelijk van de toepassing van zijdeglanzend tot glanzend.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/ml.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd-Waarde: ca. 0,06 m.

Aanvullende producten

 • AkkordSpachtel fein
 • StuccoDecor Wachsdispersion

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Afhankelijk van het gewenste effect één tot twee pleisterlagen aanbrengen met Caparol- Akkordspachtel-Fein. Andere muurplamuren zijn NIET geschikt. Na voldoende droging de Akkordspachtellaag schuren met een schuurkorrel van max. P220 tot 240. Om de zuiging te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaSol LF.

Verwerkingsmethode

Capadecor StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes.
Eerste behandeling:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • totale oppervlak nat-in-nat behandelen
 • eventuele spaanslagen na drogen verwijderenTweede en eventuele derde behandeling:
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • de tweede laag aanbrengen als de eerste
  laag
 • de glans wordt nu beter zichtbaar
 • eventueel een derde laag aanbrengen
  waardoor een spiegelglans ontstaat
Polijsten van het oppervlak:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • na een korte droogtijd of na geheel drogen het
  oppervlak met het plamuurmes onder een
  geringe hoek licht afschrapen.
 • door deze nabewerking ontstaat de specifieke
  glans.

Aanwijzing: Het mechanisch polijsten van het oppervlak alleen uitvoeren door deskundig personeel. Het zelfde resultaat kan ook worden bereikt door een derde laag aan te brengen.


Bij de juiste applicatie geeft SuccoDecor DI LUCE een zeer speciaal lichteffect. Het wisselende glanseffect kan door een derde laag nog meer versterkt worden. Een extra glanslaag is niet noodzakelijk. Door variatie in de wijze van applicatie ontstaan individuele eindresulaten zoals:
Venetiaanse spachteltechniek
Marmerimitatie
Vlekvormige spachteltechniek

Verbruik

Ca. 80-100 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 30-60 minuten het oppervlak droog. Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes. Het plamuurmes moet vooraf met water en watervast schuurpapier, korrelgrootte 400-600, geschuurd worden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen

Attentie

Ondanks het zuigende oppervlak is de spachtellaag goed schoon te maken. Vervuiling door bijv. koffie, thee, mosterd, rubberenstrepen etc. zijn vrijwel onzichtbaar te verwijderen door wassen met water en een zachte doek.
Om de reinigbaarheid te verhogen kan een toplaag worden aangebracht met Disboxan 450, verdund met 9 delen water. De toplaag met een zachte, schone doek aanbrengen. De kleur wordt hierdoor extra geaccentueerd. Zorg voor goede ventilatie. Is dit niet mogelijk dan de Disboxan 450 niet toepassen.
Kalkafzetting uit water met een niet agressief reinigingsmiddel verwijderen. Het schoonmaken altijd voorzichtig uitvoeren. Indien het oppervlak niet meer schoon te maken is kan altijd een nieuwe laag StuccoDecor DI LUCE worden aangebracht.

Bij kooktoestellen en spoelinstallaties de StuccoDecor DI LUCE niet toepassen tenzij een beschermende glasplaat wordt aangebracht.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). 

Gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product is geen EU-grenswaarde van toepassing. Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF02

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, aluminiumhydroxyde, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be