caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218709/062031_Minera_Universal.png

Minera Universal

Vullende, zeer waterdampdoorlatende, kwartshoudende muurverf op minerale siliconenharsgemodficeerde basis.
Buiten en binnen toe te passen.

Toepassing

Minera Universal is kwartshoudend, vult goed en overbrugt kleine scheurtjes. Minera Universal is zowel binnen als buiten toe te passen als grond-, tussen- en afwerklaag.

Vullende gevelcoating op pleisters, draagkrachtige matte silicaat-, siliconenhars- en dispersieverven, intacte gevelisolatie. Minera Universal is geschikt als beschermlaag van cellenbeton muurplaten en voldoet aan de eisen van cellenbetonproducenten.

Geeft structuur, voor de optische egalisering van ongelijkmatig afgeschuurde minerale pleisters. Goed geschikt om fijne scheuren te dichten.
Speciaal als dekkende tussenlaag voor navolgende dispersie-, siliconenhars-, en dispersie-silicaatverven.

Toe te passen als fijn gestructureerde tussenlaag binnen en buiten voor het verkrijgen van een lazerende afwerking.

Eigenschappen

  • geeft structuur
  • zeer waterdampdoorlatend
  • vult goed, overbrugt haarscheurtjes
  • hecht goed door verkiezeling voor navolgende dispersie-silicaatverven

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen.

Verpakking

8 kg en 22 kg

Kleur

Wit.
Met maximaal 10% Histolith-mengkleuren op kleur te brengen. Hogere concentraties verminderen de vulkracht. Bij afname van 200 kg of meer kleuren af fabriek leverbaar. Om kleurverschillen te voorkomen moet bij handmatig op kleur te brengen materiaal, de totaal benodigde hoeveeheid in één keer gemengd worden. Voor gebruik de kleur controleren.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers tot helderheidsgraad 70. Op samenhangende vlakken enkel kleuren met dezelfde chargenummer gebruiken. Op cellenbeton moet de helderheidsgraad hoger dan 30 zijn.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit in aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvastheid conform BFS nr. 26:
Klasse:  B
Groep: 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 1500 µm S3

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Drogelaagdikte

200–400 µm, E4

Wateropname

(w-waarde): >0,5 [kg/(m2 ·h0,5)] (hoog), W1.
Door het aankleuren kunnen er afwijkingen zijn bij de technische eigenschappen.

Scheurklasse

Scheuroverbruggend verfsysteem:
2 x 400 g/m2 Minera Universal, klasse: A1 (> 100 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): < 0,14 (0,03) m (hoog), V1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN 

Nieuwe minerale pleisterlagen
Pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Bij ongunstige droogomstandigheden een langere wachttijd aanhouden.
 
Poederend en/of pleisterlagen met sinterhuid
Met Histolith® Fluat fluateren en naspoelen met schoon water.
 
Zandende pleisterlagen
Droog borstelen en hogedruk waterstralen reinigen.

Oude, goed hechtende minerale pleisterlagen
Vuil en verontreiniging door middel van een geschikte methode verwijderen.

Cellenbeton-gevelplaten
Oppervlak grondig afborstelen en vuil verwijderen. Reparaties met een diepte > 5 mm uitvoeren met DisboFEIN 331 Reparaturmörtel. Overige reparaties, tot een diepte van 5 mm, uitvoeren met DisboFEIN 332 Spachtel.
 
Reparaties
Reparaties moeten voldoende droog, afgebonden en van dezelfde hardheid zijn als de pleisterlaag zelf. Reparaties altijd fluateren met Histolith® Fluat volgens voorschrift. Bij grote reparaties het gehele oppervlak fluateren.
 
Oude, minerale verflagen
Goed hechtende, oude minerale verflagen droog of nat reinigen. Slecht hechtende verflagen verwijderen en de ondergrond voorstrijken met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Niet goed hechtende dispersie verflagen
Verflagen volledig verwijderen. De juiste methode door een proef vaststellen. Bij afgebeten verflagen de ondergrond voorstrijken met Sylitol-Minera. Een sterk zuigende ondergrond eerst voorstrijken met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Ondergrond reinigen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Minera Universal.

Kalkzandsteen
Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen
middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

Natuursteen
Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak
verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met
kiezelzuurester. Vervuilde natuursteen door water-stralen reinigen. Reparaties met speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd met Histolith® Fluat. Altijd naspoelen met schoon water.

Optrekkend vocht
Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam
resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering.
Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van Capatect-saneerpleister. Ook kan bij oudere gebouwen een
kiezelbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

Zoutuitbloeiingen

Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.


BINNEN 

Nieuwe minerale pleisterlagen
Pleisterwerk 2-4 weken onbehandeld laten en goed laten drogen.
 
Gipskartonplaten
Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.
 
Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Beton (uitsluitend binnen)
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen.
 
Kalkzandstenen en bakstenen metselwerk
Zoutuitbloeiingen wegborstelen. Bij metselwerk met in water oplosbare inhoudstoffen eerst voorstrijken met IsoGrund Ultra.
 
Goed hechtende dispersieverflagen of kunststofsierpleisters
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet draagkrachtige lak-, dispersieverf- of kunstharspleisterlagen volledig verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Niet draagkrachtige minerale verflagen mechanisch verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met water met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel. Volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.
 
Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

Verwerkingsmethode

Op een gladde ondergrond Minera Universal aanbrengen met de kwast, op een ruwe ondergrond met de roller.

Cellenbeton-gevelplaten
De grondlaag aanbrengen met de roller. De afwerklaag met  Minera Universal per plaat gelijkmatig aanbrengen en direct in één richting narollen met een structuurroller.

Verdunnen

Te verdunnen tot max. 10% met Sylitol RapidGrund 111.

Opbouw van het systeem

Minera Univesal als grond- en tussenlaag met max. 10% en de afwerklaag met max. 5% verdunnen met Sylitol RapidGrund 111.
Op een sterk en onregelmatig zuigende ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met een mengsel van 1 volumedeel Sylitol RapidGrund 111 en 1 - 2 volumedelen water.

Bij toepassing op cellenbeton aan één emmer (22 kg) Minera Universal ca. 1,6-2,0 l (8-10 gew.%) als grondlaag en ca. 0,4-0,6 l (2-3 gew.%) Sylitol RapidGrund 111 toevoegen.

Verbruik

Ca. 400-500 g/m2 per laag. Op ruwe oppervlakken meer.
Ca. 900-1000 g/m2 per laag op cellenbeton.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C , maximaal +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid minstens 12 uur droogtijd aanhouden tussen de verflagen onderling. Bij toepassing op cellenbeton minimaal 24 uur droogtijd aanhoeden. Binnen voor goede ventilatie zorgen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Bij toepassing binnen van Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Minera Universal in kleur kan wolkerig opdrogen. Indien dit niet gewenst is, de Minera Universal overschilderen met Sylitol-Finish 130. Bij gipshoudende reparaties kunnen verkleuringen optreden. Voorstrijken met CapaSil Primer verminderd dit risico.
 
Mengen met andere materialen
Om de specifieke eigenschappen van Minera Universal te behouden, niet mengen met andere verfproducten.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.
 
Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.

Afval

Materiaal en verpakking conform de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

BSW10

Inhoudstoffen

Bevat kaliwaterglas, polyacrylaathars, polylsiloxanen, silicaten, calciumcarbonaat, titaandioxide, water en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be