caparol_pim_import/caparol_be/products/image/224263/062941_DisboXAN_485_Impraegnierung_10L.png

DisboXAN 485 Imprägnierung, lösemittelhaltig

Hydrofoberend impregneermiddel voor minerale en silicaathoudende oppervlakken buiten.

Toepassing

Hydrofoberend impregneermiddel voor minerale, silicaat bevattende
geveloppervlakken. Als hydrofoberende grondlaag ter verbetering van de
weerstand tegen vorst en wegenzout onder methacrylaatproducten.
Attentie: Oplosmiddelhoudende impregneermiddelen mogen niet toegepast worden op enkelvoudige wanden. In bepaalde gevallen kan het oplosmiddel in de binnenruimte terrecht komen. Op enkelvoudige wanden Disboxan 450 Fassadenschutz of Disboxan 451 ImprägnierCreme toepassen.

Eigenschappen

 • laag visceus
 • waterafstotend
 • dringt diep in de ondergrond door
 • verhindert vuilopname
 • verhindert aangroei van algen en mos
 • voorkomt vochtplekken en zoutuitbloeiingen
 • verstevigt het oppervlak
 • droge buitenmuren behouden hun isolatiewaarde hetgeen energie bespaart
 • verbetert de weerstand tegen vorst en wegenzout onder methacrylaatlagen

Materiaalbasis

Siloxaan-acrylaathars, oplosmiddelhoudend.

Verpakking

10 liter

Kleur

Transparant

Opslag

Koel en droog bewaren.
In gesloten verpakking maximaal 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Vlampunt

> 21 °C

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van scheuren,
olie en andere stoffen die de hechting verminderen.
Op een lichtgekleurde ondergrond kan de kleur intenser worden. Het oppervlak moet schoon, vorstbestendig en vrij zijn van ingesloten bestanddelen die verkleuren. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.
Geschikte ondergronden zijn zuigende en droge minerale en silicaathoudende oppervlakken zoals metselwerk, kalkzandsteen, beton, cementen- en kalkpleisters.

Voorbereiding van de ondergrond

Er mag zich geen verflaag op de ondergrond bevinden. Uitbloeiingen en
andere verontreinigingen moeten vóór de behandeling op een daartoe geschikte wijze worden verwijderd. Scheuren vullen en beschadigde voegen herstellen.

Gereedmaken van het materiaal

DisboXAN 485 Imprägnierung, lösemittelhaltig, is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

DisboXAN 485 Imprägnierung, lösemittelhaltig één- tot tweemaal nat-in-nat aanbrengen tot verzadiging is bereikt. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond strijken of
vloeien.

Verbruik

Ca. 200-400 ml/m van de zuigkracht van de ondergrond.
Bij zeer poreus metselwerk kan het verbruik oplopen tot 1,0 l/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het objekt. 2 per laag en afhankelijk.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 5°C en maximaal 30°C.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 uur droog.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met DisboADD 499 Verdünner.

Certificaat

 • 3-1001 Bepalen van de waterdampdoorlaatbaarheid en capillaire wateropname
  Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart
 • 3-1002 Vaststellen van de waterdampdoorlaatbaarheid, CO2-remming en wateropnamecoëfficiënt
  Amtl. Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Technische Universität Braunschweig

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Damp/ spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 720 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een splinternieuw huis behandeld met een…

De grote middelen

Kaleien steeds populairder

Authentiek kaleiwerk in modern jasje

Nieuwe look & feel voor gekaleid…

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in…

Kaleien, een oude techniek in een nieuw…