caparol_pim_import/caparol_be/products/image/57265/027319_Sylitol-Minera_22kg_NL.png

Sylitol Minera

Kwartshoudende muurverf op basis van silicaat.
Buiten en binnen toe te passen.

Toepassing

Sylitol® Minera is kwartshoudend, vult goed en overbrugt kleine scheurtjes. Sylitol® Minera is op basis van silicaat en is zowel binnen als buiten toe te passen als grond-, tussen- en afwerklaag.

Uitmuntend geschikt als hechtlaag op gladde, dichte oppervlakken. Kan met alle Sylitol producten worden overgeschilderd.

Toe te passen als tussenlaag binnen voor het verkrijgen van een lazerende afwerking met Sylitol Antik-Lasur.
Sylitol® Minera is geschikt als afwerking op cellenbeton.

Eigenschappen

  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • weervast
  • vult goed, overbrugt krimpscheurtjes
  • CO2 doorlatend
  • hecht goed door verkiezeling, ook op gladde ondergronden
  • onbrandbaar, A2 conform DIN 4102

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen.

Verpakking

22 kg

Kleur

Wit.
Met maximaal 10% Histolith-mengkleuren op kleur te brengen. Hogere concentraties verminderen de vulkracht. Bij afname van 200 kg of meer kleuren af fabriek leverbaar. Om kleurverschillen te voorkomen moet bij handmatig op kleur te brengen materiaal, de totaal benodigde hoeveeheid in één keer gemengd worden. Voor gebruik de kleur controleren.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers. Op cellenbeton moet de reflectiewaarde groter dan 40 zijn, voor overige toepassing 70.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit in aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvastheid conform BFS nr. 26:
Klasse:  B
Groep: 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 1500 µm S3

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Drogelaagdikte

200–400 µm, E4

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2·h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbruggend verfsysteem:
2 x 400 g/m2 Sylitol-Minera, klasse: A1 (> 100 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): < 0,14 (0,015) m (hoog), V1

Aanvullende producten

  • Sylitol® RapidGrund 111

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN 

Nieuwe minerale pleisterlagen
Pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Bij ongunstige droogomstandigheden een langere wachttijd aanhouden.
 
Poederend en/of pleisterlagen met sinterhuid
Met Histolith® Fluat fluateren en naspoelen met schoon water.
 
Zandende pleisterlagen
Droog borstelen en hogedruk waterstralen reinigen.

Oude, goed hechtende minerale pleisterlagen
Vuil en verontreiniging door middel van een geschikte methode verwijderen.

Cellenbeton-gevelplaten
Oppervlak grondig afborstelen en vuil verwijderen. Reparaties met een diepte > 5 mm uitvoeren met DisboFEIN 331 Reparaturmörtel. Overige reparaties, tot een diepte van 5 mm, uitvoeren met DisboFEIN 332 Spachtel.
 
Reparaties
Reparaties moeten voldoende droog, afgebonden en van dezelfde hardheid zijn als de pleisterlaag zelf. Reparaties altijd fluateren met Histolith® Fluat volgens voorschrift. Bij grote reparaties het gehele oppervlak fluateren.
 
Oude, minerale verflagen
Goed hechtende, oude minerale verflagen droog of nat reinigen. Slecht hechtende verflagen verwijderen en de ondergrond voorstrijken met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Niet goed hechtende dispersie verflagen
Verflagen volledig verwijderen. De juiste methode door een proef vaststellen. Bij afgebeten verflagen de ondergrond voorstrijken met Sylitol-Minera. Een sterk zuigende ondergrond eerst voorstrijken met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Ondergrond reinigen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Compact.

Kalkzandsteen
Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen
middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

Natuursteen
Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak
verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met
kiezelzuurester. Vervuilde natuursteen door water-stralen reinigen. Reparaties met speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd met Histolith® Fluat. Altijd naspoelen met schoon water.

Optrekkend vocht
Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam
resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering.
Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van Capatect-saneerpleister. Ook kan bij oudere gebouwen een
kiezelbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

Zoutuitbloeiingen

Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.


BINNEN 

Nieuwe minerale pleisterlagen
Pleisterwerk 2-4 weken onbehandeld laten en goed laten drogen.
 
Gipskartonplaten
Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.
 
Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Beton (uitsluitend binnen)
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen.
 
Kalkzandstenen en bakstenen metselwerk
Zoutuitbloeiingen wegborstelen. Bij metselwerk met in water oplosbare inhoudstoffen eerst voorstrijken met IsoGrund Ultra.
 
Goed hechtende dispersieverflagen of kunststofsierpleisters
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet draagkrachtige lak-, dispersieverf- of kunstharspleisterlagen volledig verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Niet draagkrachtige minerale verflagen mechanisch verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1 tot 2.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met water met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel. Volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.
 
Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

Verwerkingsmethode

Op een gladde ondergrond Sylitol® Minera aanbrengen met de kwast, op een ruwe ondergrond met de roller.

Cellenbeton-gevelplaten
De grondlaag aanbrengen met de roller. De afwerklaag met Sylitol® Minera per plaat gelijkmatig aanbrengen en direct in één richting narollen met een structuurroller.
 
Reparatiemortel
Aan de Sylitol® Minera fijn zand toevoegen tot de juiste dikte is bereikt.

Opbouw van het verfsysteem

Sylitol® Minera als grond- en tussenlaag met max. 10% en de afwerklaag met max. 5% verdunnen met een mengsel van Sylitol RapidGrund 111 en water in de verhouding 1 : 1.
Op een sterk en onregelmatig zuigende ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met een mengsel van 1 volumedeel Sylitol RapidGrund 111 en 1 - 2 volumedelen water.

Bij toepassing op cellenbeton aan één emmer (22 kg) Sylitol® Minera ca. 1,6-2,0 l (8-10 gew.%) als grondlaag en ca. 0,4-0,6 l (2-3 gew.%) Sylitol RapidGrund 111 toevoegen.

Verbruik

Ca. 400-500 g/m2 per laag.Op ruwe oppervlakken meer.
Ca. 900-1000 g/m2 per laag op cellenbeton.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid minstens 12 uur droogtijd aanhouden tussen de verflagen onderling. Bij toepassing op cellenbeton minimaal 24 uur droogtijd aanhoeden. Binnen voor goede ventilatie zorgen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Sylitol-Minera in kleur kan wolkerig opdrogen. Indien dit niet gewenst is, de Sylitol-Minera overschilderen met Sylitol-Finish. Bij gipshoudende reparaties kunnen verkleuringen optreden. Voorstrijken met CapaSil Primer verminderd dit risico.
 
Mengen met andere materialen
Om de specifieke eigenschappen van Sylito-Minera te behouden, niet mengen met andere verfproducten.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.
 
Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Certificaat

  • Sylitol® Minera waterdampdiffusie en wateropname.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 
Omgeving van te schilderen oppervlakken zorgvulig afdekken.
Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Afval

Materiaal en verpakking conform de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

BSW10

Inhoudstoffen

Bevat kaliwaterglas, acrylaat-dispersie, minerale vulstoffen en pigmenten, water en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een splinternieuw huis behandeld met een...

Kaleien vraagt heel wat vakkennis

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in...

Kaleien, een oude techniek in een nieuw...