caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218626/061988_DisboFUG_221_Tuben_Karton.png

DisboFUG 221 1K-PU/Silikon-Fugendichtstoff

Elastische, polyurethaankit voor voegen in de hoogbouw en bij glasafdichting.

Toepassing

Voor het elastisch afdichten van voegen in de hoogbouw, tussen gevelbekledingen, hout, metaal en kunststoframen. Voor aansluitvoegen van deuren en ramen.

Eigenschappen

  • elastisch
  • bestand tegen weersinvloeden, waterige reinigingsmiddelen, zoutoplossingen en verdunde logen.
  • over te schilderen met dispersieverf, alkydhars- en acrylaatlak
  • beperkt bestand tegen minerale olie, organische en dierlijke oliën en vetten

Materiaalbasis

Polyurethaan-siliconen-combinatie.

Verpakking

Koker van 310 ml. (12 stuks in een doos).

Kleur

Altweiß, Grau en Dunkelbraun.

Bij lichte kleuren kan door inwerking van buiten af (bijv. UV-lich, hoge temperaturen etc.) een lichte verkleuring optreden. Dit beïnvloed de mechanische- en technische functionaliteit en beschermende werking niet.

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
Ongeopende verpakking is ca. 9 maanden houdbaar. Maximale temperatuur tijdens opslag is 25 °C.

Soortelijke massa

ca. 1,30 g/cm3

Toegelaten vervorming

Maximale voegbeweging 25%, afgestemd op de voegbreedte

Temperatuurbestendigheid

-50 °C tot 100 °C

Krimp

ca. 10 %

Voegbreedte

maximaal 30 mm

Geschikte ondergronden

Het hechtvlak moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Ondergrond
Aluminium, beton, edelstaal, emaille, vezelcementplaten, glasal, glas, hout, keramiek, steen, kalkzandsteen, natuursteen, Non-ferro metaal, cellenbeton, polystyreen, hard-pvc, verzinkt staal en bakstenenmetselwerk. Oude kit geheel uit de voeg verwijderen en het hechtvlak goed schoonmaken.

Voorbereiding van de ondergrond

Een zuigende ondergrond moet worden voorgestreken met Disbothan 222 Fugenprimer. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. De rugvulling niet met DisboADD 222 Fugenprimer behandelen.

Gereedmaken van het materiaal

Disbothan 221 Fugendicht is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Disbothan 221 Fugendicht gelijkmatig in de voegen aanbrengen. De hechtvlakken moeten geheel zijn geraakt. De kit mag niet aan de rugvulling hechten. Luchtblazen moeten worden voorkomen. Het gladmaken van de kit moet gedaan worden voordat een oppervlaktehuid onstaat.

Verbruik

Bij een voeg van 10 x 10 mm ca. 100 ml/m. DisboADD 222 Fugenprimer ca. 20 ml/m.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 24 uur/1,5 mm laagdikte bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid. Fugenprimer 20-30 minuten. 
Let op! In uitgeharde toestand over te schilderen met dispersieverven, (na reinigen met een droge katoenen doek), alkydhars- en acrylaatlak. Bij beweging van de voegen is scheurvorming in de verflaag niet uit te sluiten. Een proef is daarom aan te bevelen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 419 reinigen.

Certificaat

  • 6-1003, Testrapport conform DIN 18540-F
    Staatl. Materialprüfungsanstalt, Darmstadt
  • 6-1004, Testrapport conform DIN 18545, T 2 E
    Staatl. Materialprüfungsanstalt, Darmstadt

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Veroorzaakt ernstige huidirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Na gebruik handen grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij blijvende oogirritatie: een arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: Dibutylzinndilauraat kan een allergische reactie veroorzaken.

Tijdens de verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. 
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Gereedschap na gebruik reinigen met water en zeep. Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-221- 001341 
EN 15651-1: 2012-12
EN 15651-2: 2012-12

Voegdichting voor gevelelementen 
EN 15651-1: 2012-12 Typ F25LM CC
Voegdichting voor beglazin
EN 15651-2: 2012-12 Typ G25 LM C
Brandweerstandklasse E
Gevaarlijke stoffenbeoordeeld
Standvermogen (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Volumeverlies≤ 10 %
Trekvermogen onder voorspanning na onderdompelin in water EN ISO 10590succesvol
Hecht-rekkracht na warmte, water en kunstlicht (EN ISO 11431)succesvol
Terugveringsmodulus (EN ISO 7389)≥ 70%
Trekvermogen, bij -30°C (EN ISO 8339)≤ 0,9 MPa
Trekvermogen onder voorspanning, bij -30°C (EN ISO 8340)succesvol
Duurzame hechting (ISO 8339, ISO 10590)succesvol

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be